Nyheter

Sweco undersöker hur egenproducerad el räddar nedläggningshotade flygplatser

Batteridrivna elflyg hoppas vara en del av flygets bidrag i energiomställningen av transportsektorn. Men det finns hinder på vägen. Förutom tecken på kapacitetsbrist i elnätet och svårigheten att lagra energi, kämpar många flygplatser ekonomiskt efter pandemin.

Energiexperter på Sweco har tillsammans med Härjeåns elnät och Härjedalen Svegs flygplats undersökt hur flyget genom solcellsdriven el ska bidra både till omställningen av flyget och samtidigt rädda de regionala flygplatserna.

Idag finns utrymme på de flesta flygplatser att anlägga solcellsparker. Det handlar om mark i anslutning till flygbanor som av olika skäl  exempelvis buller och risker vid flygplanens start och landning  inte kan användas till annat. En investering i solscellsanläggning på marken skulle innebära att flygplatsen kan ladda flygplan med närproducerad el, och samtidigt få affärsmässiga fördelar genom försäljning av elen.

 Flyget står inför en betydande förändringsresa till omställning mot eldrivna flygplan. Idag ser vi tecken på kapacitetsbrist i systemet som gör att vi behöver se över hur flyget ska kunna klara den omställningen. Här verkar egenproducerad solel på plats på flygplatsen vara en både ekonomisk och klimatsmart del av lösningen, säger Annie Olofsson energikonsult på Sweco.

Annie Olofsson, energikonsult på Sweco, har i en rapport studerat hur den regionala flygplatsen i Sveg skulle klara av att hantera eldrivna flygplan, och vad som krävs i energiproduktion genom solceller för det. Studien visar att energianvändningen kommer öka markant i jämförelse med flygplatsens rådande elanvändning. Elproduktion från solceller kommer till viss del kunna tillgodose elbehovet, speciellt under sommarhalvåret och i kombination med batterilager.

 Även om vi i rapporten drar slutsatser baserade på Svegs lokala förutsättningar, vet vi att amplituden för ökat effektbehov kommer vara betydligt större på flygplatser med mer trafik, nära större städer. Det gör frågan än mer aktuell, där vi verkligen behöver se över flygplatsernas möjligheter att klara av omställningen utifrån rådande förutsättningar i våra elnät, säger Annie Olofsson.

Även om solel främst kan tillgodose en del av behovet, kan en investering i solcellsparker vara positiv för de regionala flygplatserna som idag är hårt ansatta efter pandemin. Den producerade elen genererar i sig en intäkt, och likaså att arrendera ut mark. Därmed kan det finnas affärsmässiga möjligheter.

 Flyget kommer behöva ställa om mot att flyga på el. Utmaningen är att få elen att räcka till allt och alla, vilket gör att vi behöver se över hur denna omställning ska gå till. Marken som finns runt de regionala flygplatserna är idag obrukbar för kommunerna att bygga bostäder eller liknande, men förutsatt att det går att hantera riskerna ur ett flygperspektiv bör solcellsanläggningar vara ett effektivt sätt att använda marken, säger Magnus Lindén energiexpert på Sweco.

Det finns flera internationella exempel på där flygplatser anlagt solcellspark och blivit självförsörjande på el. Det som gör att regionala flygplatser i Sverige inte gjort dessa investeringar tidigare handlar främst om osäkerhet kring regelverk.

 Att vi inte kommit längre med detta i Sverige beror främst på osäkerheter kring regelverk. Exempelvis är man rädd att solcellerna ska blända piloter vid start och landning. Men marken finns tillgänglig och är i övrigt princip obrukbar, säger Magnus Lindén, energiexpert på Sweco.

Om rapporten:

Rapporten som studerar Härjedalen Svegs flygplats är ett examensarbete utfört 2020 av Annie Olofsson på Lunds tekniska högskola (LTH). Hon har tillsammans med Magnus Lindén, energiexpert på Sweco och kunderna Härjedalen Svegs flygplats och Härjeåns elnät, studerat och räknat ut hur väl Härjedalen Sveg skulle klara att köra samtliga avgångar med elflyg. Studien visar att det i dagsläget inte är möjligt att genomföra omställningen enbart på solel, utan att det krävs stöd från elnätet. Samtidigt pekar rapporten på vilka möjligheter som finns beroende på hur lagringsmöjligheterna kommer att utvecklas.