Nyheter

Tyck till om klimatkrav för stora väg- och anläggningsprojekt

Byggande av vägar och anläggningar orsakar stor klimatpåverkan. Genom att ställa krav inför och under bygget kan klimatpåverkan minska och Agenda 2030-målen uppnås.

Upphandlingsmyndigheten har arbetat fram förslag på krav som kan användas vid upphandlingar och projekteringar av stora väg- och anläggningsentreprenader. Nu öppnar vi för alla att bidra med konstruktiva synpunkter på kraven.

Hur offentlig sektor planerar och bygger samhället påverkar både människors välbefinnande och effekt på klimatet under lång tid. Byggupphandling kan bidra till att minska klimatpåverkan. Nu ska det bli enklare att ställa verksamma krav vid upphandling av stora väg- och anläggningsprojekt.

– Det är inte bara Trafikverket utan också många kommuner och ibland regioner som upphandlar stora projekt inom väg- och anläggningssektorn. Klimatpåverkan från sektorn måste minska betydligt för att vi ska nå klimatmålen. Därför är det viktigt att ta med miljökrav i upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader. Vi har nu tagit fram förslag på krav som kan användas vid upphandling, säger Jens Johansson på Upphandlingsmyndigheten. 

Stödet riktar sig till offentliga organisationer som genomför större väg- och anläggningsarbeten. Syftet är att kraven ska bidra till att sådana entreprenader ger upphov till mindre klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Utgångspunkten i stödet är att man genomför arbete för att minska klimatpåverkan både vid projektering och under själva byggandet. Det är alltså många olika roller som kan ha användning av stödet för att förbereda och genomföra ett byggprojekt med lägre klimatpåverkan, allt från beställare och klimatberäknare till byggprojektledare och upphandlare.

Om stödets innehåll

Kraven är anpassade efter var i anläggningsprocessen den upphandlande organisationen är, till exempel om man behöver upphandla konsult för projektering eller om det är en totalentreprenad eller en utförandeentreprenad som ska upphandlas.

Kraven är också anpassade för olika ambitionsnivåer och innehåller förslag på vad en handlingsplan för klimatarbetet bör innehålla. Det är något som är efterfrågat för att kunna sätta en lägstanivå för de åtgärder som entreprenörerna gör.

Förutom förslag till krav innehåller stödet förslag på hur man som beställare kan göra beräkningar för att se om klimatbelastningen minskar jämfört med ett business-as-usual-scenario. Anvisningarna ersätter inte sådana beräkningsverktyg som exempelvis Trafikverket har, utan fastställer hur man kan göra jämförelser mot uppsatta mål och krav.

De visar också hur man kan räkna samman klimatbelastningen för projektering och byggfas, vilket hjälper till när man upphandlar projektör och utförandeentreprenör var för sig. Beräkningsanvisningarna ger också förslag på hur man kan hantera klimatbelastningen i ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten.

– Några av framgångsfaktorerna för att lyckas minska sin klimatpåverkan vid väg- och anläggningsprojekt är också att beställaren är engagerad i uppdraget och vid byggandet, att rätt krav ställs vid upphandlingen och att kraven följs upp. Det ska stödet underlätta, säger Jens Johansson. 

Framtaget i samverkan

Det är Upphandlingsmyndigheten som ansvarar för det framtagna förslaget till stöd och det är en del av arbetet med regeringsuppdraget om att främja minskad klimatpåverkan inom bygg, anläggning och fastigheter samt miljömålsprogrammet.

Förslaget bygger på ett arbete där erfarenheter har hämtats från bland annat Trafikverket, som under några år arbetat med att ställa klimatkrav på vissa entreprenader. I arbetet med förslaget har många kunniga och erfarna aktörer i branschen deltagit i referensgruppen och gett synpunkter. WSP har bidrag med värdefull hjälp som Upphandlingsmyndighetens konsultstöd.

Välkommen att lämna synpunkter

Upphandlingsmyndigheten vill gärna ha in synpunkter på de nya kriterierna från beställare, klimatberäknare, klimatansvariga, projektledare, upphandlare och de som levererar till offentliga väg- och anläggningsprojekt.

Mejla synpunkterna till Jens Johansson, [email protected].

Använd svarsblanketten för synpunkter.

Sista dag för att lämna synpunkter är 2021-04-26.

Svarsblankett för synpunkter på klimatkrav för stora väg- och anläggningsprojekt

Bild av Gerd Altmann