Nyheter

DHL Group investerar 7 miljarder euro i klimatneutral logistik

Deutsche Post DHL Group, ökar takten av sin planerade koldioxidminskning. För att åstadkomma detta investerar koncernen totalt 7 miljarder euro (Opex och Capex) under de närmaste 10 åren i åtgärder för att minska sina koldioxidutsläpp.

Investeringarna kommer specifikt att gå till alternativa flygbränslen, en utökad flotta av utsläppsfria elfordon och klimatneutrala byggnader. Längs vägen mot sitt nollutsläppsmål år 2050, som man har arbetat mot de senaste fyra åren, förbinder sig företaget till nya ambitiösa delmål.

Till exempel åtar sig Deutsche Post DHL Group till det hyllade Science Based Target-initiativet (SBTi) för att minska sina växthusgasutsläpp till år 2030 i linje med Paris klimatavtal. Klimatmålen är en del av Deutsche Post DHL Groups nya hållbarhetsplan, där företaget anger sina ESG-mål för de kommande åren där ESG står för Environmental, Social and Governance. Utöver sitt engagemang för miljön definierar koncernen också tydliga mål och åtgärder inom områdena socialt ansvar och företagsstyrning.

– Som världens största logistikföretag är det vårt ansvar att leda vägen för logistikbranschen in i en hållbar framtid. Vi förvandlar vår gula koncern till ett grönt företag och ger därmed ett viktigt bidrag till vår planet och vårt samhälle, säger Frank Appel, vd för Deutsche Post DHL Group. Jag är övertygad om att genom att fokusera ännu mer på våra ESG-mål kommer vi att förbli förstahandsvalet för kunder, medarbetare och investerare – och därmed lägga grunden för långsiktig ekonomisk framgång.

Miljö: miljarder investerade i alternativa bränslen, e-mobilitet och klimatneutrala byggnader

I kampen mot klimatförändringar är Deutsche Post DHL Group engagerad i ambitiösa koldioxidminskningsmål som en del av Science Based Target Initiative.

Koncernen utgår från att dess utsläpp skulle bli cirka 46 miljoner ton år 2030 utan åtgärderna som beskrivs i den nya hållbarhetsplanen. År 2020 var utsläppen 33 miljoner ton. Idag har företaget åtagit sig att minska dessa årliga koldioxidutsläpp till under 29 miljoner ton till år 2030, trots den förväntade fortsatt starka tillväxten i global logistikverksamhet.

För att uppnå detta kommer Deutsche Post DHL-koncernen att investera cirka 7 miljarder euro (Opex och Capex) i klimatneutrala logistiklösningar fram till år 2030. För korta transportsträckor och sista milen-leveranser fortsätter koncernen att driva elektrifieringen av sin fordonsflotta.

År 2030 ska 60 procent av de globala leveransfordonen för sista milen vara eldrivna, därmed kommer mer än 80 000 e-fordon att finnas på vägarna. År 2020 var siffran 18 procent.

På längre transportsträckor, särskilt inom flygtransport, är elektriska lösningar inte ett alternativ under överskådlig framtid.

Det är därför Deutsche Post DHL Group satsar på utveckling och användning av bränslen som produceras från förnybar energi: år 2030 ska minst 30 procent av bränslebehovet inom flyg- och linjetrafik täckas av hållbara bränslen. Dessutom investerar koncernen i miljövänliga fastigheter (kontor, post- och paketcenter samt logistiklager): alla nya byggnader kommer att vara klimatneutrala.

– Hållbara, rena bränslealternativ är grundläggande för klimatneutral logistik i en globaliserad värld, menar Frank Appel. I synnerhet inom flygtransporter kan det bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför kommer vi att engagera oss ännu mer i initiativ och stärka branschövergripande utbyten för att utveckla en global strategi och standard. En sak är säker: endast genom att samarbeta – över länder och sektorer – kommer vi att uppnå verkligt hållbara framsteg inom alla områden.