Nyheter

Nya planer för Arlanda och Landvetter

Swedavia har två segment, Aviation och Real Estate. Aviation-segmentet handlar om själva flygplatsverksamheten. Swedavia är infrastrukturhållare för tio flygplatser i Sverige.

Inom Real Estate utvecklar Swedavia byggnader och markfastigheter i anslutning till flygplatserna. Genom att arbeta affärsmässigt med utveckling av kommersiella fastigheter skapas mervärden och intäkter som kan återinvesteras i kärnverksamheten på flygplatserna.

Stora möjligheter

I anslutning till våra största flygplatser finns goda möjligheter att utveckla fastigheter för hotell och kontor samt för mötesverksamhet, logistik och annan service. Fastighetsbildningar kan med tiden bli betydande och skapa verkliga flygplatsstäder, vilket är på väg att ske kring Arlanda och Landvetter – Airport City Stockholm respektive Airport City Göteborg.

Som vägledning för utvecklingen – både av själva flygplatserna och av flygplatsstäderna – finns planer och visioner.

För Arlanda finns en masterplan som visar för vilka funktioner olika markytor används och hur de kan utvecklas för framtiden. Detta är viktigt för de funktioner som hör till flygplatsverksamheten, men även för de kommersiella fastigheterna.

Förutom masterplaner finns visioner, bland annat Vision 2050 för Arlanda som ger visionsbilder för hur långt utvecklingen kommit 2050. Masterplanen och visionen visar inga detaljer för fastighetsutvecklingen, men för delområden tas fördjupade planer fram efterhand.

En uppgift för Swedavia Real Estate är att i tidiga skeden kartlägga fastighetsbehov och utvecklingsmöjligheter. I en avslutande fas kan Real Estate sälja fastigheten till en långsiktig ägare.

Logistikparken vid Landvetter är ett utmärkt exempel. Den utvecklades i ett Joint Venture med Bockasjö Logistikfastigheter, som idag står som helägare efter att Swedavia sålt sin andel på 50 procent och därmed gjort en reavinst på cirka 100 miljoner kronor från logistik-satsningen.

– Vi blev mycket nöjda med både aktören och det slutliga resultatet, säger Stefan Stenberg, vd för Swedavia Real Estate. Det finns många alternativa upplägg för kommersiella projekt och vi är öppna att diskutera förslag från tänkbara partners och kunder.

Fler hotell

Vid Landvetters flygplats har ett nytt hotell uppförts med Scandic som operatör och det invigs i maj.

Swedavia har under senare år visat att man är duktiga på att bygga hotell och kontor, och tillsammans med partners även logistikområden. Vid Arlanda uppfördes Clarion Hotel som stod klart 2012. Kontorsfastigheten Office One i två huskroppar slutfördes 2018. Och i början av 2020 kunde Comfort Hotel invigas.

– Nyckeltal visar att det kommer att finnas behov av ytterligare hotell vid Arlanda, speciellt kopplat till den kongressanläggning som vi planerar för. I detta projekt kommer vi att redan i tidigt skede samarbeta med en operatör och en framtida ägare, säger Stefan Stenberg.

Nu gör Swedavia Real Estate en förstudie för en byggnation på en ledig tomt vid Office One. Där kan det bli möjligt att uppföra en huskropp med både kongresslokaler och hotell. Tanken är att bygga en kongressanläggning som omfattar cirka 13000 kvadratmeter för 4000 besökare.

– Vi vill utveckla Arlanda som mötesplats. Med Arlanda som ett mycket viktigt kommunikationsnav för flera olika transportslag är intresset väldigt stort för att kunna arrangera bland annat större kongresser här, säger Stefan Stenberg.

Han gör också bedömningen att behovet av kontor kommer att öka, i alla fall om flygtrafiken ökar som planerat. Flygbolagens personal liksom övriga funktioner och samarbetspartners behöver mer kontorsytor och lokaler.

Logistic City

Swedavia Real Estate utvecklar ett nytt logistikområde på ledig mark mellan Arlandas befintliga logistikområde Cargo City och europaväg E4, det vill säga öster om europavägen. Området heter Logistic City och kan komma att omfatta närmare en miljon kvadratmeter. Idag finns detaljplan för cirka 150000 kvadratmeter BTA. Man har kommit långt i projekteringen av infrastrukturen, det vill säga vägar, markinstallationer och dagvattenhantering i den detaljplanelagda delen.

För närvarande har man diskussioner med en intresserad exploatör. Området lämpar sig för logistik, en verksamhet som har ökat kraftigt bland annat tack vare ökande flygfrakt. Logistic City passar också för lätt industriverksamhet, datahallar med mera.

Logistiksatsningen på Arlanda är för närvarande det mest mogna projektet i närtid hos Swedavia Real Estate. Trots den pågående pandemin finns ett fortsatt stort intresse för de möjligheter som logistikfastigheter i attraktiva lägen innebär för både lager och logistik.

Som nämnts är Swedavia Real Estate ute tidigt för att kartlägga fastighetsbehoven kring flygplatserna. När det gäller Malmö flygplats undersöker man intresset för en logistikpark även där. Man håller också ett öga på de andra regionala flygplatserna och eventuella nya möjligheter som kan tas tillvara.