Nyheter

Energiforsk och RISE lanserar strategiskt samarbete kring vätgas

Det finns ett stort intresse kring hur vätgas användas mest effektivt och hållbart och hur det bäst implementeras i samhället. Därför lanserar Energiforsk och RISE nu ett strategiskt samarbete genom ett nationellt FoU-program kring vätgas.

Vätgasen har en stor potential, inte bara som bränsle och råvara i transport- och industrisektorn. Med vätgas kan man också lagra energi och flytta laster i tiden inom elsektorn vilket kommer att behövas i allt större utsträckning när andelen väderberoende kraftslag ökar i energimixen.

Det nya forskningsprogrammet ska samla merparten av all forskning och utveckling kring vätgas och andra elektrobränslen, under de närmaste åren.

– Vätgasen är en nödvändig pusselbit för att nå våra klimatmål. Vätgasbaserade lösningar länkar också samman olika sektorer. Därför är det viktigt att se till helheten i ett systemperspektiv för att minska samhällskostnaden. En sådan fråga är hur storskalig vätgasproduktion skall integreras in i ett volatilt elsystem med förnybar produktion. Sådana analyser ger politiker och andra beslutsfattare möjlighet att fatta rätt beslut, säger Johan Sandstedt som är forsknings- och affärsutvecklare på RISE och projektledare för Swedish Hydrogen Development Center, SHDC. 

Efter att EU i somras publicerat den nya vätgasstrategin och att Fossilfritt Sverige la förslag till en svensk nationell strategin i början av året har nya vätgasinitiativ haglat tätt från näringslivet. Men det behövs bättre kunskap om vätgasens möjligheter och utmaningar och vilken roll som vätgas förväntas få i energi- och klimatomställningen.

– De känns fantastiskt att starta den här satsningen, vätgas är högintressant för Sverige och Europa. Att göra det i samarbete med RISE, som är i framkant i forskning kring vätgasens användning, är dessutom en stor styrka, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk.

Forskningssatsningen kommer att ha ett systemperspektiv och ska fokusera på hur resurser kan användas på ett effektivt och hållbart sätt för samhället. För att nå fram till robusta och objektiva svar på övergripande forskningsfrågor, kommer även teknik- och marknadsstudier att ingå. Forskningen kommer att ha en bred uppslutning av svensk vätgasexpertis, inte bara från RISE och Energiforsk utan från fler forskningsorganisationer.

Satsningen ska vara en naturlig dialogplattform mellan näringslivet, akademin och politiken – en plats där olika sektorer kommer samman för att diskutera vätgas och elektrobränslen.

Eftersom det handlar om energibärare som kommer att verka sektoröverskridande krävs många nya samarbeten mellan samhällets olika sektorer. Bland annat ska man svara på vilken vätgasproduktionsteknik som passar bäst till en viss applikation, man ska göra kostnadsjämförelser mellan olika metoder och även LCA-analyser där miljöpåverkan jämförs för hur vätgasen används inom olika sektorer och användningsområden.

Forskningen kommer också fokusera på hur de marknadsmässiga förutsättningarna ser ut för vätgas och andra elektrobränslen inom olika sektorer. På systemnivå ska vätgasens möjligheter att balansera elsystemet studeras, hur elsystemet kommer att påverkas av det ökade efterfrågan av vätgas och hur den bäst distribueras till möjliga konsumtionspunkter. Stimulansåtgärder, säkerhetsaspekter och reglering kommer att knyta ihop programmet.

Programmets resultat förväntas stödja affärsutveckling och tillväxt inom vätgasområdet genom att bidra till den kunskapsbas som krävs för att vätgas och elektrobränslen ska kunna ta en säker plats i framtidens energisystem. Programmet förväntas att komma i gång under andra halvan av 2021.

–    Det finns ett stort intresse att vara med i programmet. Många aktörer har hört av sig efter den webbinarieserie som vi höll under hösten 2020 där vi fick många bra bidrag och idéer till forskningsfrågor. Vi har också fått bra återkoppling i samtal med olika intressenter under utvecklingen av forskningsprogrammet säger Mattias Wondollek, områdesansvarig på Energiforsk.