Nyheter

Elbehovet och laddinfrastrukturen på årets upplaga av eComExpo

Bil Sweden och Power Circle är partners till eComExpo som genomförs 6–7 oktober i Arlandastad. Jessica Alenius som är vice vd för Bil Sweden och Johanna Lakso som har rollen av vd för Power Circle kommer att vara key note speakers under mässan.

De tar bland annat upp frågor kring elbehov, laddinfrastruktur och vad som krävs för att samhället ska klara elektrifieringen.

Elbehovet och laddinfrastrukturen blir nämligen två svåra nötter att knäcka, i synnerhet för tunga lastbilar i fjärrtrafik, men även lätta lastbilar i stadstrafik.

– Elektrifieringen innebär ett systemskifte, inte enbart ett teknikskifte, säger Jessica Alenius, vice vd för Bil Sweden. Alla pusselbitar måste på plats för att bygga ett nytt ekosystem. Här krävs samverkan mellan fordonsbranschen, andra företag, politiker och akademin.

Elbolagen måste vara med, liksom de som säljer laddlösningar och drivsmedelsbolagen. Bil Sweden hjälper till genom att stärka dialogerna med andra aktörer. Bil Sweden har startat en laddinfrastrukturgrupp med målet att samla branschen i olika frågor som rör laddinfrastruktur, som exempelvis betalningsmodeller samt ha dialog med myndigheter som Energimyndigheten om vilka behoven blir framöver. Dessutom peka på tekniklösningar och jobba för standarder.

Bil Sweden har också, inom ”Fossilfritt Sverige”, tagit fram två färdplaner, för lätta respektive tunga fordon.

– Elektrifieringen är absolut en viktig fråga för politiken. Både när det gäller utbyggnaden av infrastruktur och styrmedel. Det behövs ekonomiska incitament. De som går över till elfordon måste få stöd både för köpet och när fordonen används, fortsätter Jessica Alenius.

Avslutningsvis tillägger Jessica Alenius att upphandlingar är ett viktigt instrument. Ett exempel är att upphandling enligt LOU för upphandlad busstrafik har gjort att praktiskt taget all denna numera är fossilfri.

Power Circle – tillgången till el en framtidsfråga

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation för framtidsfrågor. Organisationen visar på elens roll för att möjliggöra en hållbar utveckling.

Power Circle sprider kunskap och nätverkar med andra parter som arbetar med och för elektrifiering. Organisationen initierar och genomför forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med partners och akademi, ordnar event och förmedlar nyheter från branschen.

Elektrifieringen drivs av leverantörer till fordon och laddinfrastruktur samt andra typer av marknadsaktörer. Staten har samtidigt tillsatt elektrifieringskommissionen och presenterat en elektrifieringsstrategi. Elektrifieringen av person- och godstransporter har fått en relativ bra start och Sverige ligger mycket väl till bland EU-länder. Men vad behövs för att öka takten i utvecklingen av framtidens transportlösningar?

– Att få laddinfrastrukturen på plats är en av nycklarna. Men det är svårt för enskilda aktörer att klara detta. Det krävs samplanering mellan leverantörerna av elfordon, av laddinfrastruktur, nätbolagen, kommunerna och regionerna, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle.

– Diskussioner behövs med marknadens aktörer där de presenterar sina elektrifieringsplaner och kommande transportbehov. Under en övergångsperiod behövs också statliga stöd och styrmedel, fortsätter Johanna Lakso.

Power Circle, elbilsstatistik.se och andra organisationer tar kontinuerligt fram statistik och prognoser som utgör viktiga planeringsunderlag i sammanhanget.

Vad krävs sedan för att stärka elnäten och elproduktionen inför det ökande behovet av el?

– Elnäten behöver självklart förstärkas, stamnätet inkluderat. Vi behöver också mer elproduktion, bland annat i södra delen av landet. Men för att minska effektbehovet kan elfordon laddas smartare för att jämna ut toppar och dalar i efterfrågan. Med smart teknik som är inom räckhåll kan också elfordon, eventuellt i kombination med batterier ute i elnäten, leverera el till nätet just när efterfrågan är som störst eller passa på att ladda när produktionen av förnybar el är på väg att överstiga efterfrågan. Det finns stor potential att använda elnäten mer resurseffektivt.

Här har både Svenska Kraftnät och Elmarknadsinspektionen viktiga roller i de teknikomställningar och nya affärsmodeller som elektrifieringen kräver.

Hur kan då näringslivet och staten tillsammans säkerställa att kapacitetsbrist inte blir ett hinder för elektrifiering av transporter?

– Arbetet med elektrifieringsstrategin visar att staten har ett intresse för frågorna. Men det är också viktigt att strategin leder till konkreta satsningar. Myndigheterna måste få ökade resurser och ta höjd för omställningen. Det krävs också en samverkan med näringslivet som stat, regioner, länsstyrelser och myndigheter kan behöva leda för att vi ska kunna nå våra klimatmål, fortsätter Johanna Lakso.

Hur ser då tidplanen ut? BIL Sweden pekar på att hälften av alla nya lastbilar (lätta och tunga) kan vara eldrivna 2030. På privata sidan infaller denna milstolpe redan inom ett par år. Sverige behöver en plan för hur detta ska lyckas, och elektrifieringskommissionen ska till sommaren presentera vissa förslag. Därtill pågår en utredning om elvägar.

– Staten har därmed tagit ett grepp om frågorna. Jag uppmanar alla aktörer att också ta tag i frågorna, tänka över behoven och sätta allting i en regional kontext. Det är också viktigt att nätbolagen engagerar sig. Distributionen av el får inte bli en flaskhals, avslutar Johanna Lakso.

I sammanhanget kommer EU med en lag som ålägger nätägarna att ta fram nätutvecklingsplaner. Dessa kan utgöra grunden för den samverkan mellan privata aktörer, kommuner, regioner, myndigheter och nätägare som krävs för att transportsektorn ska kunna möta vår tids utmaning inom hållbara transporter.

På bilden från vänster:

– Det är också viktigt att nätbolagen engagerar sig. Distributionen av el får inte bli en flaskhals, anser Johanna Lakso, vd för Power Circle. Foto: Jakob Svärd

– Det behövs ekonomiska incitament. De som går över till elfordon måste få stöd både för köpet och när fordonen används, menar Jessica Alenius, vice vd för Bil Sweden.

Foto: Jakob Svärd