Nyheter

Riksrevisionen: ”Otillräcklig tillsyn av bilbesiktningsmarknaden”

Statens monopol på fordonsbesiktning avskaffades 2010. Riksrevisionens granskning visar att tillgänglighet och valfrihet har ökat sedan dess, men att också priser och klagomål har ökat. Samtidigt är Transportstyrelsens tillsyn i praktiken närmast obefintlig.

Det skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

Omregleringen av besiktningsmarknaden skulle bland annat leda till större valfrihet för kunderna och pressade priser samtidigt som kraven på trafiksäkerhet och miljökontroll skulle vara fortsatt höga.

Riksrevisionens granskning visar att vissa av dessa mål har nåtts. Tydligast är att tillgänglighet och valfrihet har ökat markant. Det finns dock delar av landet där läget är oförändrat sedan omregleringen, framför allt i glesbefolkade regioner.

När det gäller priserna har det dock inte blivit som riksdagen avsåg. Mellan 2010 och 2019 ökade priset för kontrollbesiktning med 56 procent – samtidigt som konsumentprisindex bara ökade med 10 procent.

Även klagomål från kunder har ökat till såväl Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) som till Konsumentverket. Detta trots att andelen bilar som underkänts i kontrollbesiktningen har minskat efter 2011.

Under samma period har dessutom Transportstyrelsen i praktiken helt avvecklat sin tillsyn av besiktningsstationerna. Från att ha bestått av 5,5 årsarbetskrafter har myndighetens särskilda besiktningsgrupp successivt minskats till att enbart bestå av en analytiker.

– Vår bedömning är att Transportstyrelsen inte lever upp till sitt tillsynsansvar över besiktningsbranschen. Vi konstaterar samtidigt att regeringen har varit informerad om utvecklingen, men inte gjort något för att åtgärda den, säger riksrevisor Helena Lindberg.

När reformen genomfördes var riksdagen tydlig med att bara den som ”med hänsyn till ekonomiska förhållanden och allmänt gott anseende bedöms vara lämplig” skulle få bedriva besiktningsverksamhet.

Ansvaret för att kontrollera om detta efterlevs gavs till Swedac. Riksrevisionen bedömer att Swedac sköter detta bra, men behöver få möjligheten att kontrollera alla styrelseledamöter som sitter i de olika besiktningsföretagens bolagsstyrelser.

– Det är dessutom en brist att Swedac inte gör förnyade vandelsprövningar i samband med den återkommande tillsynen vart fjärde år, säger Gunilla Lundquist, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar också att omregleringen inte ledde till den förväntade ökningen av entreprenörskap på området. Besiktningsmarknaden domineras av tre stora besiktningsföretag, som alla har sitt ursprung i statliga Svensk Bilprovning. Dessutom finns det totalt fem andra besiktningsföretag, varav tre har en besiktningsstation vardera. Den senaste nyetableringen skedde 2015.

Riksrevisionen lämnar bland annat följande rekommendationer:

Regeringen bör säkerställa att Transportstyrelsen utövar tillsyn över besiktningsmarknaden.

Transportstyrelsen bör fullfölja sitt uppdrag att utöva tillsyn över besiktningsmarknaden.

Regeringen bör ombesörja att skrivningarna i fordonslagen justeras så att Swedac vandelsprövar alla styrelseledamöter i besiktningsföretagens bolagsstyrelser.

Swedac bör återkommande vandelspröva besiktningsföretagens ledning.

Rapporten finns att ladda ner från Riksrevisionens webbplats

Omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon (RiR 2021:11)