Nyheter

Swedavia: Arlanda måste ges tydliga förutsättningar för att utvecklas i takt med samhällets behov

Swedavias resultat för första kvartalet är kraftigt påverkat av covid-19-pandemins effekter på resandet. Resandet vid bolagets flygplatser minskade under perioden med 86 procent, eller nästan 5,7 miljoner passagerare, färre än motsvarande period förra året, som endast i mindre utsträckning påverkades av pandemin.

– Det är fortsatt en mycket svår situation för alla aktörer på flygmarknaden, inklusive Swedavia. Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att minska våra kostnader med upp emot en miljard på årsbasis, men detta har bara delvis kunnat motverka covid-19-pandemins effekter på vårt resultat. Det är nu avgörande att vaccinationsprogrammen runt om i världen är framgångsrika samt att välfungerande och internationellt harmoniserade hälsocertifikat för resor kan lanseras. Ju snabbare detta kommer på plats, desto snabbare ökar möjligheterna för människor att återigen kunna resa och mötas, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Swedavia ombads under förra året av dess ägare att, ur bolagets affärsmässiga perspektiv, beskriva konsekvenserna av ett eventuellt politiskt beslut att avveckla Bromma i förtid.

I analysen drar Swedavia slutsatsen att en konsolidering av Stockholms flygkapacitet till Stockholm Arlanda Airport är att föredra för att säkra långsiktig konkurrenskraft och tillgänglighet, under förutsättning att Arlanda får de långsiktiga förutsättningarna att utvecklas i takt med samhällets behov.

– För att säkerställa en långsiktigt hållbar flygplatskapacitet i Sverige måste Arlanda ges tydliga förutsättningar för att utvecklas i takt med marknadens och samhällets behov. Det gäller för själva flygplatsen, men också för transporter till och från den – till exempel spårtrafik. Ur det sistnämnda perspektivet är det därför oroväckande att den infrastrukturproposition som regeringen nyligen lade fram inte alls berör dessa för svensk tillgänglighet helt nödvändiga förstärkningar och inte heller i övrigt behandlar flygplatsens roll i ett effektivt och intermodalt transportsystem, säger Jonas Abrahamsson.