Nyheter

Banbrytande järnvägsforskning får 150 miljoner

Trafikverket satsar 150 miljoner under tio år på banbrytande järnvägsforskning vid Luleå tekniska universitet. Det är Järnvägstekniskt centrum vid Luleå tekniska universitet (JVTC) som får förtroendet i Sverige att satsa på excellensforskning inom järnväg med fokus på drift och underhåll av infrastruktur och järnvägsbroar.

Det ska ge Sverige järnvägar med ökad driftsäkerhet och livslängd, högre kapacitet och säkerhet – och punktligare tåg.

– Trafikverkets satsning är ett kvitto på att Luleå tekniska universitet är i framkant med sin nyttiggörande forskning inom järnvägsunderhåll i Sverige. För Sveriges kunskaps- och innovationsbehov inom järnvägen betyder den här satsningen mycket. Resultaten av satsningen kommer att märkas framför allt genom en minskning av driftstörningar, oplanerade stopp och urspårningar, och att vi får punktligare tåg, säger Uday Kumar, professor i drift och underhåll vid Luleå tekniska universitet och föreståndare för JVTC.

Satsningen sker inom ramen för Trafikverkets långsiktiga forskningsfinansiering, som är uppdelad i ett antal excellensområden, där området för drift- och underhåll leds av Luleå tekniska universitet och Järnvägstekniskt center (JVTC). Den handlar även om utveckling i form av kunskapsuppbyggnad, utbildning, anställning av fler doktorander samt nya projekt inom drift- och underhåll av järnväg. Luleå tekniska universitet planerar även att starta en civilingenjörsutbildning med fokus på hållbara transporter och mobilitet.

– Vi är väldigt stolta över att JVTC har fått i uppdrag att ansvara för excellensbyggande forskning inom området för drift och underhåll av järnväg i Sverige. Vårt fokus på tillämpad och behovsbaserad forskning som bedrivs vid Luleå tekniska universitet i nära samverkan med järnvägsbranschen har gett resultat, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Forskningen inom drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet har fokus på att öka kapaciteten och förbättra driftsäkerheten av våra järnvägssystem. Det görs via effektivisering av drift- och underhållsprocesserna genom underhållsstrategier med förutbestämt, tillståndsbaserat, prediktivt och avhjälpande underhåll, samt data-drivet beslutsstöd med hjälp av industriell Artificiell intelligens (AI), där tågen själva känner av sitt underhållsbehov.

– Vi utvecklar en avancerad AI-plattform där hela järnvägssystemet kan tala om när det mår dåligt och optimerar tidpunkt för underhåll. Detta sker genom att integrera all kunskap, inte bara tillståndsinformation utan även genom att ta hänsyn till belastning, affärsmodeller och klimat. Fler och fler åker tåg och våra järnvägssystem har en underhållsskuld, vilket gör detta initiativ väldigt viktigt, säger Uday Kumar.

Fakta nyttiggörande forskning inom JVTC:

Inom JVTC har två projekt bedrivits som har blivit utvalda till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) 100-lista under 2020 och 2021. Projekten ePilot och AI Factory har genom bred branschsamverkan skapat en innovativ digital plattform som omsätter och tillämpar forskningsresultat inom järnvägen.

Projekten påskyndar digitaliseringen och gör nytta genom att underlätta faktabaserade, datadrivna beslut. Projektet DigiSwitch har utvecklat en helt ny metod som möjliggör automatisk tillståndskontroll och analys av slitage i spårväxlar, skador på tåghjul, spårriktningsfel samt om risk för olyckor på grund av så kallad uppkörd spårväxel föreligger.

Läs fler exempel på:

forskningsprojekt.