Nyheter

Västlänkens deletapp Korsvägen möter många utmaningar

Arbetena ska samsas med pågående bil- och spårvagnstrafik vid Korsvägen, biltrafik på E6 och tågtrafik på Västkustbanan. Därtill ska ta hänsyn tas till känslig verksamhet i två muséer och ett sjukhus. Och så ska Mölndalsån hanteras.

I de senaste två utgåvorna av Dagens Infrastruktur har vi berättat om tågtunneln Västlänkens deletapper Centralen, Kvarnberget och Haga. Nu är turen kommen till etappen Korsvägen, det fjärde och sista kontraktet inom ramen för bygget av järnvägstunneln under centrala Göteborg. Arbetet pågår samtidigt på alla etapperna sedan 2018 och 2026 är det meningen att pendel- och regiontågtrafiken ska släppas på i slingan som ska knyta ihop järnvägsspår norr och söder om staden.

Korsvägen angrips på fem ställen

– I vår har vi haft ett intensivt skede i tunnelbygget, berättar Magnus Eriksson, Trafikverkets projektledare för etapp Korsvägen. Vi arbetar vid fem etableringar samtidigt längs den 3,2 kilometer långa sträckan. För bergdelar har vi en etablering för Liseberg och Johanneberg och en för Örgrytetunneln. För jorddelarna har vi etableringar vid Korsvägen, Liseberg och Almedal. Vi arbetar för fullt över allt och har tagit ut större delen av berget i de tre arbetstunnlarna,

– Vi har också börjat driva huvudtunneln. Det blir mycket tunneldrivning under resten av det här året.

Korsvägen är den längsta av de fyra etapperna av Västlänken med sina 3,2 kilometer av totalt åtta kilometer varav drygt sex kilometer i tunnel. Den utgår i väster från etapp Haga precis under Landala torg på cirka 40 meters djup, passerar österut under Nedre Johanneberg med Hvitfeldtska gymnasiet och Lorensbergs Villastad, passerar nära Näckrosdammen, under trafikplatsen Korsvägen, bakom Lisebergs entré, under Mölndalsån och i en vid sväng söderut i berget under Jakobsdal/Skår för att mynna ut med anslutning till Västkustbanan och Boråsbanan vid Almedal.

Station med tre uppgångar

Station Korsvägen, cirka 25 meter under mark, är en av tre stationer längs Västlänken. Den får två plattformar och fyra spår samt tre uppgångar. Det blir också ett mellanplan med bland annat butiker. Den västra uppgången hamnar vid Artisten i hörnet Johannebergsgatan-Olof Wijksgatan, den mittersta mitt i Korsvägen och den östra mellan Lisebergs entré och Universeum. Stationsdelen blir cirka 48 meter bred och plattformarna 250 meter långa.

Längs huvudtunneln/spårtunneln byggs en parallell service- och räddningstunnel och in till etappens huvudtunnel finns tre arbetstunnlar, där bland annat bergmassor forslas ut. Dessa kommer efter byggtiden också att fungera som service- och räddningstunnlar.

Arbetstunnlarna snart klara

Etapp Korsvägen sprängs till största delen i berg, men med undantag för tre delar som byggs i lera. Där gjuts betongtunnel i djupa schakt. De finns vid station Korsvägen, mellan Lisebergs entré och E6 samt sista biten mot den södra tunnelmynningen i Almedal, där järnvägen till slut kommer ut i betongtråg.

Arbetstunnlarna, som ger access till blivande huvudtunneln, går dels i Johanneberg från Södra vägen nedanför Carlanderska sjukhuset till stationsområdet vid Näckrosdammen (550 meter), dels i Liseberget från Södra Vägen söder om Världskulturmuseet till det östra stationsområdet i höjd med Svenska Mässan (340 meter), dels under Jakobsdal från Sankt Sigfridsgatan till huvudtunneln närmare södra tunnelmynningen (230 meter). Den första tunneln är försommaren 2021 till 80 procent klar, de andra är helt klara.

– Det här är ett stort kontrakt där vi har att ta hänsyn till all bil- och spårvagnstrafik vid Korsvägen, närkontakt med både Västkustbanan och E6 vid Almedal, säger Magnus Eriksson. Och hur ofta bygger man en järnvägstunnel genom en nöjespark? Vi har också att ta hänsyn till två muséer (Världskulturmuseet och Universeum) och ett sjukhus (Carlanderska).

Ån leds om i akvedukt

En litet speciell utmaning är Västlänkens passage cirka 23 meter djupt under såväl Mölndalsån som Gårdatunneln där Västkustbanan går. Under våren har upp till 42 meter långa stålpålar tryckts ned i Mölndalsån för att bilda väggar i det schakt som ska grävas ut i leran. Varannan påle har slagits ned till berggrunden och varannan inte, detta för att inte hindra grundvattnet. För att pålarna inte ska dämma vattnet i Mölndalsån har dessa sedan med hjälp av specialdykare kapats av i höjd med åbotten.

Under det att järnvägstunneln gjuts i schaktet nära E6 kommer Mölndalsån att ledas över i ett tråg som bildar en akvedukt. Tråget kommer att vila på pålarna. Här, precis som i Västlänkens etapp Kvarnberget, kommer Västlänken att även korsa en annan tunnel, Gårdatunneln med Västkustbanan, för att efter en vid sväng in under Jakobsdal så småningom ansluta till denna södergående järnväg.

FAKTA:

Byggherre: Trafikverket Region Väst

Totalentreprenör: NCC Sverige AB i konsortium med Wayss & Freytag AG.

Byggtid: Våren 2018 – hösten 2025

Kostnad etapp Korsvägen: 3,8 miljarder SEK i 2009 års prisnivå.

Total kostnad Västlänken: 20 miljarder SEK.