Nyheter

Riksdagens avloppsuppror; en katastrof eller en lösning?

Onsdagen den 30 juni 2021 bjöd VA-Fakta in till lunchwebbinar där experter och politiska beslutsfattare diskuterade frågan om att ta bort tvånget att ansluta sig till kommunalt avlopp.

I panelen diskuterade Hampe Mobärg, VA-Fakta, Larry Söder riksdagsledamot (KD) och Staffan Tjörnhammar, kommunstyrelsen i Norrtälje (M) ledda av Marie Albinsson, expert på enskilda avlopp. Samtliga var eniga; nu är tidsfristen ute för regeringen att ta ett beslut.

VA-Fakta är ett branschinitiativ som verkar för ökad kunskap om de stora renoveringsbehov som Sveriges vatten- och avloppsystem (VA) står inför. Det är årligen många motioner som kommer in till riksdagen om att ta bort tvånget att ansluta sig till kommunalt avlopp. I Sverige finns närmare en miljon husägare med enskilda avlopp. Sedan flera år tillbaka ligger det en proposition i riksdagen ”om hållbara vattentjänster” som blivit uppskjuten två gånger. Det gynnar varken de kommunala VA-bolagen eller de enskilda husägarna. Samtliga politiska partier är eniga och eftersöker beslut från riksdagen på vad som kommer att gälla i framtiden.

Gränsen mellan kommunalt och enskilt avlopp

Hampe Mobärg berättar att civilutskottet utmanar regeringen att ta bort tvångsanslutningar. Svårigheterna är gränsdragningen mellan enskilt och kommunalt VA. Inför seminariet har VA-Fakta skickat en enkät till samtliga Sveriges kommuner. Det enskilt viktiga för samtliga parter är att klarlägga när kan man kan ha enskilt respektive kommunalt VA, var går gränsen? Enskilda kan vara bra ur miljöperspektiv och tekniskt fungera bra. Vad som saknas är kontrollen över systemen och tydliggöra villkoren. Ett förslag är att genomföra en certifiering för att öka säkerheten. Kommun och stat har bilprovning för bilar samma sak kan genomföras för enskilda VA-anläggningar, exempelvis vart femte år, för att säkerställa att anläggningarna fungerar som de ska.

Många vill flytta ut på landet det kan inte hindras av en kommun som ser de stora VA-kostnaderna det medför. Enskilda avlopp bör vara en positiv möjlighet för landsbygden.

Bostadsbyggandet hämmas

Larry Söder menar att grunden är att ta bort tvånget som hämmar utvecklingen av bostadsbyggandet. Att miljödirektiven klaras av är det som är det viktiga. Har ett område några hus och man vill bygga fler åläggs kommunen att skapa VA. Det måste finnas alternativ.

I lagstiftningen finns egentligen inget om tvångsanslutning, utan man kan bara förbjuda avlopp om det finns skäl till det. Men man är tvungen att betala en avgift till ett system som man kanske inte vill ha. Många kommuner vill bygga i attraktiva områden och ska inte stoppas om man inte vill bygga ut kommunalt VA. Det är ett stort tryck på att bygga nya småhus i Sverige. En lagändring i § 6 i LAV måste till då det viktiga är att miljökraven uppfylls.

VA-frågan måste upp på bordet

Prioritera upp VA-frågan är nödvändigt. Samtliga partier är enade om att det är olyckligt med att propositionen inte tas upp av regeringen. Vi vet inte vad som står i propositionen bara förslaget. Många kommuner avvaktar till detta är utrett så alla får kunskap om vad man ska rätta sig efter. Samtidigt är det många olika lagar som berör varandra och påverkar.

Stor efterfråga att bo på landet

Staffan Tjörnhammar, lokalpolitiker i Norrtälje har högst antal enskilda avlopp i Sverige. Norrtälje utgör en tredjedel av region Stockholm till ytan med 63 000 invånare och på sommaren 200 000. Kommunen består av landsbygd, stad och öar med olika VA-lösningar. Därför är VA en viktig politisk fråga i Norrtälje. Alla förstår att VA-planeringen blir svår. Men frågan man ska ställa sig är; finns kommunerna till för invånarna eller invånarna till för kommunen? Självklart är det första alternativet, och då får man anpassa sitt arbetssätt efter det.

Nuvarande vattentjänstlag är hämmande. När någon vill bygga på landsbygden exempelvis 30 villor. Då blir det NEJ, max 7 villor annars måste kommunen investera i VA-ledningar för miljonbelopp. Jag vill se ett förslag där kommunen har tillsynsansvar för att kvalitetssäkra, som är viktigt ur ett miljöperspektiv, och att vi får till ett certifieringssystem. Det finns en stor efterfråga att bo på landet. Vi från politiken måste möjliggöra att människor ska kunna leva där de vill leva.

Dricksvatten är en angelägen fråga

Dricksvattenfrågan är en svår fråga då de boende i skärgården är beroende av grundvatten. Har man en viss bebyggelse vågar man inte bygga mer och borra fler brunnar då det kan uppstå saltvatteninträngning. Det finns dock olika tekniklösningar som börjar komma. Samma problematik som för hela VA, klarar kommunen att serva avsaltningsverk på hundra öar? Eller ska de boende själva ha ansvaret. Jag anser det senare alternativet och då behövs också en lagändring.

VA-rådgivare som stöd är ett intressant förslag och det finns i Norrtälje och efterfrågan är stor. Fördelen är att man är leverantörsneutral och förklarar bara tekniken och fakta och så får var och en ta sitt beslut.