Nyheter

30 miljarder euro till infrastruktur för att länka samman EU:s regioner

På onsdagen antog parlamentet den uppdaterade Fonden för ett sammanlänkat Europa och avsatte nya medel för projekt inom transport, energi och digitalisering för 2021–2027.

Från 2021 finns det nya medel att söka för gränsöverskridande projekt inom transport, energi och digitalisering
60 procent av pengarna ska gå till klimatprojekt
Mindre byråkrati i samband med större transportprojekt

Den uppdaterade Fonden för ett sammanlänkat Europa, som parlamentet och rådet enades om i mars, har en budget på 30 miljarder euro för åren 2021–2027 och ska finansiera projekt inom transport, energi och digitalisering med europeiskt mervärde. Fonden ska se till att viktiga transeuropeiska transportprojekt blir klara till 2030 som planerat.

Det handlar t.ex. om Rail Baltica, infrastruktur för alternativa bränslen och laddningsstationer samt utbyggnad av 5G-nätet till viktiga transportleder.

Parlamentet lyckades öronmärka 60 procent av fondmedlen för projekt som bidrar till att uppnå EU:s klimatmål, medan 15 procent av medlen avsedda för energi går till gränsöverskridande projekt på området förnybar energi.

Projekt för kommande generationer

Fonden är uppbyggd kring tre s.k. pelare, där 23 miljarder euro går till transportprojekt, 5 miljarder till energiprojekt och 2 miljarder till digitaliseringsprojekt. Runt 10 miljarder euro av medlen för transportprojekt i gränsregioner tas från sammanhållningsfonderna och hjälper EU-länderna att bygga klart viktiga transportlänkar.

1,4 miljarder euro går till att snabba på slutförandet av större järnvägsprojekt i gränsregioner, där kommissionen väljer ut de projekt som mest ökar konkurrenskraften.

När det gäller digitalisering stöder fonden projekt av gemensamt intresse, såsom utbyggnaden av säkra och trygga digitala nät med mycket hög kapacitet och 5G-system, men även digitalisering av transport- och energinät.

Ett annat mål för Fonden för ett sammanlänkat Europa är att göra energinäten mer driftskompatibla och se till att de projekt som får stöd ligger i linje med unionens och medlemsländernas klimat- och energiplaner.

Påskyndade transportprojekt

På tisdagen godkände Europaparlamentet också nya regler för det transeuropeiska transportnätet (TEN–T), efter en uppgörelse med rådet. De nya reglerna underlättar tillståndsförfarandena för TEN–T-projekt så att de kan färdigställas snabbare. EU-länderna ska även inrätta en kontaktpunkt för de projektansvariga och se till att det inte tar längre än fyra år att få tillstånd att dra igång ett projekt.

Citat från föredraganden

Föredraganden från utskottet för transport och turism, Marian-Jean Marinescu (EPP, Rumänien), sa:

– Fonden för ett sammanlänkat Europa kommer att modernisera transportförbindelser i hela EU. Den kommer hjälpa Europa att klara av utmaningarna med att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn och särskilt bidra till att förverkliga sloganen ”gå över till järnväg”. Genom att åtgärda felande länkar främjar vi också rörligheten för människor och varor.

Hans kollega och medföredragande i utskottet, Dominique Riquet (Renew Europe, Frankrike) tillade:

– Det kommer inte att vara möjligt att förverkliga den europeiska gröna given om vi inte uppgraderar vår infrastruktur inför den kommande digitala och miljömässiga omställningen. Den nya Fonden för ett sammanlänkat Europa kommer i precis rätt tid för att garantera denna övergång.

Föredraganden från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, Henna Virkkunen (EPP, Finland), underströk:

– Fonden för ett sammanlänkat Europa finansierar viktiga gränsöverskridande projekt inom konnektivitet eller för förnybar energi i EU-länderna. Den kommer att göra det möjligt för Europa att ta ett stort steg mot en digital och klimatneutral ekonomi. Detta är avgörande för att säkerställa att vi förblir konkurrenskraftiga i framtiden.

Nästa steg

Den uppgraderade Fonden för ett sammanlänkat Europa träder i kraft så fort de nya reglerna har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. De kommer att gälla retroaktivt från den 1 januari 2021. Medlemsländerna kommer att ha två år på sig att förbereda genomförandet av reglerna för rationaliseringen av TEN-T.