Nyheter

Svensk Däckåtervinning välkomnar begränsning av PAH i konstgräsinfill

Europeiska Kommissionen har antagit en begränsning av halterna av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i fyllnadsmaterial på konstgräsplaner och lekytor.

Gränsen sätts till 20 mg/kg, en gräns som svenskt däckgranulat redan ligger inom. Detta då de nuvarande koncentrationsgränserna ansetts vara för höga för att ge ett tillräckligt skydd för människors hälsa. Svensk Däckåtervinning välkomnar beslutet, som ställer tydligare krav på olika fyllnadsmaterial, återvunnet däckgranulat klarar den nya gränsen med god marginal.

– Gummigranulat tillverkas av väl utvalda, återvunna däck. Materialet är cirkulärt, har hög funktionalitet över tid och utgör ett skonsamt underlag för idrottande. Att det nu sätts en gräns för hur höga PAH-halter materialet får innehålla är positivt och säkerställer att det material som kommer ut på marknaden inte utgör någon hälsorisk för spelare, säger Fredrik Ardefors, vd för Svensk Däckåtervinning AB.

Beslutet som Europeiska Kommissionen fattat innebär att den högsta tillåtna halten PAH som fyllnadsmaterial får innehålla sänks från 100 mg/kg till 20 mg/kg. Detta då halter lägre än så konstaterats vara ofarliga för spelares hälsa. Granulat tillverkas av däck godkända i EU, som i sin tur tillverkas med max 10 mg PAH/kg.

Svensktillverkat däckgranulat mäter endast 1,6–8,0 mg/kg, vilket ligger långt under den högst tillåtna halten och alltså inte riskerar att utgöra någon risk för spelares eller användares hälsa.

Även tidigare studier har visat att materialet inte utgör några hälsorisker. Den internationella vetenskapliga studien ERASSTRI, där spelare från 80 fotbollsplaner med gummigranulat studerades, visade att inga negativa hälsoeffekter kunde uppvisas utifrån ett typiskt dagligt spel under 45 års tid.

Beslutet innebär även att det framöver kommer att krävas en särskild märkning med ett unikt partinummer på det material som kommer ut på marknaden. Detta ökar spårbarheten, vilket Svensk Däckåtervinning välkomnar.

Svensk Däckåtervinning följer noga pågående diskussioner om granulat, dess egenskaper och användning samt forskningsutvecklingen på dessa områden. Det är positivt att aktuell kunskap från de senaste forskningsrönen har vägts in i kommissionens beslut då det är viktigt att anlägga ett helhetsperspektiv på de här frågorna.

Mer information:

Beslutet från Europeiska Kommissionen (länk)

Uttalande av ETRMA, European Tyre & Rubber manufacturers’ association (länk)

Om granulat och täckmaterial på gräsplaner på Europeiska Kemikaliemyndighetens hemsida (länk)