Nyheter

Region Dalarna får 1,3 miljarder för utveckling av den transportinfrastrukturen

Regeringen har satt en ekonomisk ram för utveckling av Sveriges transportsystem år 2022-2033, som uppgår till 799 miljarder kronor.

Trafikverket fick den 23 juni i uppdrag att ta fram förslag för den nationella planen, samtidigt som regionerna fick i uppdrag att ta fram regionala länsplaner för samma period.

Region Dalarna tilldelades 1,3 miljarder kronor i preliminär ram, en ökning på 14 procent från innevarande period år 2018-2029.

Region Dalarna har i uppdrag att planera för en infrastruktur som ska skapa goda förutsättningar både vad gäller gods- och persontransporter.

– Som ett av Sveriges viktigaste exportlän samt ett av de ledande besökslänen behövs det en stark och modern infrastruktur. Vår region behöver ständigt utveckla närheten till de nationella och internationella marknaderna, bland annat genom förbättrade kommunikationer, säger Birgitta Sacrédeus (KD), ordförande regionalutvecklingsnämnden.

– För Region Dalarna innebär det att planen bland annat ska bidra till att de transportpolitiska målen och klimatmålen som är satta för perioden nås. Som utgångspunkt i arbetet använder vi oss bland annat av Dalastrategin och regional systemanalys, säger Birgitta Sacrédeus.

–  Det finns också ett ökat behov av satsningar på cykelåtgärder, så även där kommer Trafikverket att samfinansiera länsplaner med åtgärder kopplade till byggande av cykelvägar, säger Birgitta Sacrédeus.

Den tidigare länsplanen revideras nu utifrån den tilldelning som regeringen har satt. I upprättandet av länsplanen följer Region Dalarna utgångspunkterna som regeringen har gett i direktiv.

Länsplan för Dalarna kommer preliminärt att remitteras november 2021 till februari 2022. Region Dalarna beslutar om preliminär länsplan i mars 2022 och lämnas sedan till regeringen senast 30 april. Region Dalarna fastställer slutlig länsplan kring halvårsskiftet 2022.

Den nationella planen kommer att remitteras 30 november 2021 till 28 februari 2022. Regeringen beslutar om den nationella planen kring halvårsskiftet 2022.

Bild av Gerd Altmann