Nyheter

Scandinavian Enviro Systems får hållbarhetscertifiering i enlighet med ISCC

Den olja och kimrök som Scandinavian Enviro Systems återvinner från uttjänta fordonsdäck i anläggningen i Åsensbruk har erhållit hållbarhetscertifiering i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC, International Sustainability & Carbon Certification.

Enviro blir därmed först i världen med att erhålla ISCC-certifering för återvunnen kimrök samtidigt som certifieringen innebär en bekräftelse på de tidigare kommunicerade högre kommersiella värdena hos både kimröken och oljan.

– Certifieringen är en milstolpe i bolagets utveckling eftersom den innebär att det blir lättare för våra kunder att med hjälp av vår olja och kimrök nå sina hållbarhetsmål. Därigenom blir kundnyttan och det kommersiella värdet av både vår teknologi och våra produkter ännu tydligare, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Orsaken till det högre kommersiella värdet är att certifieringen baseras på en objektiv och extern kvantifiering av miljönyttan med såväl den olja som kimrök som återvinns i anläggningen i Åsensbruk.

En ISCC-certifiering av en råvara eller en produkt innebär att den erhåller en hållbarhetsdeklaration baserad på den totala energiåtgången för att framställa råvaran eller produkten genom hela kedjan. ISCC bygger på det Europeiska miljödirektivet Red II som tagits fram för att underlätta en omställning till en mer hållbar och cirkulär energisektor. En certifiering i enlighet med ISCC revideras årligen och görs för varje enskild återvinningsanläggning.

Oljan blir råvara för hållbara drivmedel

Att den återvunna pyrolysoljan från Åsensbruk nu blir ISCC-certifierad betyder att det blir möjligt att sälja den inom EU och Storbritannien som råvara för framställning av hållbara drivmedel. Såväl oljeindustrin som den kemiska industrin har visat ett allt större intresse för Enviros återvunna pyrolysolja.

– Så som vi tidigare kommunicerat har det ökande intresset för återvunnen pyrolysolja gjort investeringskalkylerna för våra återvinningsanläggningar betydligt mer fördelaktiga. En certifiering av det här slaget ger än mer stabila förutsättningar, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.  

Återvunnen kimrök underlättar långsiktiga hållbarhetsmål

Inom den globala däck- och fordonsindustrin väcker samtidigt återvunnen kimrök allt större intresse. Orsaken är att kimrök är en central råvara vid däcktillverkning och att återvunnen kimrök därigenom kan bidra till att däcken, och därmed fordonen, får en mindre negativ påverkan på miljön. Enligt den ISCC-certifering som nu gjorts ger ett användande av återvunnen kimrök från Åsensbruk, jämfört med nyttjande av motsvarande mängd jungfrulig kimrök, en minskning av koldioxidutsläppen med hela 93 procent.

Flertalet av de stora däcktillverkarna har det senaste året kommunicerat mycket högt uppsatta mål när det gäller ett ökat användande av återvunna material, inklusive kimrök. Även fordonsindustrin undersöker hur återvunnen kimrök kan bidra till minskad miljöpåverkan från fordonen.

– Inom fordons- och däckindustrin pågår en tydlig strävan efter att nå så nära noll som möjligt när det gäller negativ miljöpåverkan och i det arbetet spelar varje enskilt steg och varje enskild komponent en viktig roll. Återvunnen kimrök kommer att vara en av flera viktiga bitar i det arbetet, säger Fredrik Olofsson, försäljningschef för Enviro.

Om ISCC

ISCC, International Sustainability and Carbon Certification, är ett frivillig globalt certifieringssystem som täcker hela försörjningskedjan och alla typer av bio-baserade råvaror och förnyelsebara energikällor. Systemet är ett av flera certifieringssystem och har det senaste decenniet utvecklats till marknadsledande. En ISCC-certifiering garanterar uppfyllelse av högt ställda krav på hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp samt spårbarhet genom hela försörjningskedjan.