Nyheter

Green Cargo: Positiv utveckling under tredje kvartalet

Green Cargos tredje kvartal 2021 uppvisar en fortsatt positiv resultatutveckling. Rörelseresultatet uppgick till 42 MSEK, vilket kan jämföras med –37 MSEK under samma period föregående år.

Nettoomsättningen ökade med drygt 4 procent och uppgick till 1 003 (964) MSEK. Det underliggande resultatet påverkas positivt av en fortsatt god kostnadskontroll i kombination med en hög efterfrågan, inte minst inom branschsegmentet Stål & Kemi.

Perioden juli-oktober 2021:

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 003 (964) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 42 (–37) MSEK

Rörelseresultatet har påverkats av miljökompensation med 41 (0) MSEK

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 33 (–46) MSEK

Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 159 (78) MSEK

Branschsegment Skog uppvisar fortsatt robust volymutveckling och efterfrågan på transporter är fortsatt hög.

Branschsegmentet Stål & Kemi har under kvartalet utvecklats starkt och påverkar resultatet positivt. Vi ser dock minskade volymer inom branschsegment Handel & Logistik. Detta beror främst på att produktionstakten gått ned något, bland annat på grund av bristen på halvledare, vilket påverkar bolaget negativt med minskade intäkter som följd.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 42 (–37) MSEK. Vid en jämförelse med motsvarande period föregående år förklaras 41 MSEK av resultatförbättringen av erhållen miljökompensation för det första kvartalet 2021.