Nyheter

2030-pusslet i fokus

2030-pusslet är ett nytt projekt som ska fokusera på hur vi bäst når klimatmålen inom transportsektorn utifrån ett helhetsperspektiv.

–Det jobb som behöver göras ska göras ”i dag, i natt och i morgon bitti” inte om tio år, sa Jakob Lagercrantz på 20-30-sekretariatet vid ett webb-seminarium den 14 december.

Begreppet 2030 används kring det svenska målet att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030 för att senast 2045 ha nått fram till noll nettoutsläpp av växthusgaser.

Det beskrivs som det tuffaste transportmålet i världen. Webb-seminariet, med underrubriken ”Så når vi transportmålen”, skulle bland annat ge svar på frågorna om det går och var riskerna finns. Seminariet var ett startskott för projektet som syftar till att ta fram en heltäckande plan för transportsystemets utveckling i dialog med näringslivet, men också med konkreta inspel till politiken.

Bakom arrangemanget stod Energiforsk AB tillsammans med 2030-sekretariatet och Profu.

– Det handlar om analys, kommunikation i dialog med näringslivet och implementering. Och Sverige har redan kommit långt i utsläppsminskningar konstaterade Mattias Wondollek från Energiforsk, Ola Alterå från Klimatpolitiska rådet och Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet.

Martin Hagberg från Profu berättade om projektets arbete med modeller för uppföljning och analys av utvecklingen med avstamp i den praktiska verkligheten.

– En avsikt är att visa på de lösningar som till lägst kostnad levererar så mycket som möjligt av det önskade resultatet. Målet för 2030 är inom räckhåll, trots kraftigt ökad efterfrågan på transportarbete, även om det finns osäkerhetsfaktorer, sa han.

Effektivisering viktig

En snabb enkät bland deltagarna i webb-seminariet om prioriteringar gav vid handen att de allra flesta prioriterar effektivisering av själva transportarbetet för att sträva mot utsläppsmålen, men att många förstås också tror på elektrifiering av transporter, arbete enligt reduktionsplikten och satsningar på vätgas. Det var delämnen som särskilt behandlades vid seminariet.

Henrik Bergström från elnätbolaget Ellevio pekade på några utmaningar kring elektrifieringen:

– Vi investerar stort i elnätet under många år framöver, men det krävs halverade ledtider i tillståndsprocesserna, marktillgången för elnät kräver sitt, nätutbyggnaden behöver bli proaktiv med mer prognosstyrning än styrning utifrån kundefterfrågan. Det krävs mycket också bättre samverkan mellan näringslivet och det offentliga och förutsättningarna behöver bli bättre för el-användarna att styra sina uttag.

Konkurrens om biodrivmedel

Åsa Håkansson, affärsutvecklare på Preem, varnade för internationell konkurrens kring biodrivmedel, inte bara konkurrens om själva biobränslet utan också om råvaran.

– EU-lagstiftningen behöver bli entydig och långsiktig, sa hon.

Susanné Wallner, näringslivschef i vätgasmeckat Mariestad, trodde absolut att vätgas kan bli en viktig pusselbit i den hållbara energitillförseln och förutspådde att grön vätgas kan komma att bli mycket billigare.

Om potentialen i ökad transporteffektivitet sa Klas Hedvall, projektledare vid Chalmers industriteknik:

– Det finns en hel del potential för att skapa nya lösningar, vilket inte märks så mycket i debatten. Det finns stora möjligheter att stimulera nyskapande och beteendeförändringar. Man ska inte vara rädd för komplexiteten.

Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet rundade av med konstaterandet att det nog är i den här frågan, effektiviseringen av transportarbetet, som vi ligger mest efter.

Oberoende energiaktörer

Energiforsk är en forsknings- och kunskapsorganisation som beskriver sig som oberoende och trovärdig till nytta för framtidens energisystem och som bakom sig har Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska Kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas.

2030-sekretariatet samlar rader av aktörer inom näringsliv, myndigheter, akademi och civilsamhälle och beskriver sig som oberoende av specifika tekniska eller politiska lösningar.

Profu, Projektinriktad forskning och utveckling, är ett oberoende konsultföretag som arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor.