Nyheter

Söderåsbanan i Skåne kompletteras med mötesspår och nya plattformar

Detta för att möjliggöra trafik med persontåg. Samtidigt har signalsystem och banan rustats upp så att hastigheten kan höjas till 160 kilometer i timmen.

Söderåsbanan är en 38 kilometer lång enkelspårig järnväg som går från Åstorp genom Billesholm, Kågeröd och Svalöv till Teckomatorp. Sträckan är en del av godsstråket genom Skåne och har hittills trafikerats av några få godståg per dygn. För att möjliggöra trafik med persontåg har banan byggts om i tre etapper.

– Den största utmaningen har nog varit samordningen. Det är ett stort och komplext projekt med många inblandade. Arbetsområdet sträcker sig 4,5 mil och det går genom två kommuner, påpekar Glenn Andersson som är platschef på NRC.

I den tredje etappen har Svalöv och Kågeröd fått helt nya stationer och vid stationen i Billesholm har plattformar färdigställts. En ny plattform har byggts vid stationen i Teckomatorp. För att kunna öka antalet tåg har Söderåsbanan även fått nya mötesspår i Svalöv och Kågeröd.

Mötesspår och plattformar

I Billesholm har två plattformar som var förberedda med plattformskanter och kanalisation i tidigare etapp färdigställts. I Kågeröd har två plattformar byggts från grunden. Här har även ett en kilometer långt mötesspår med två växlar byggts.

I Kågeröd har en plankorsning stängts och ersatts med en vägbro för väg 1232.

– För att kunna bygga bron var vi tvungen att flytta väg 109 i sidled österut för att lutningen på bron inte skulle bli för brant, berättar Johan Haagman som är projektledare på Trafikverket.

I Svalöv har förutom två plattformar, mötesspår, växlar och signalanläggning även en gångbro byggts mellan plattform ett och två. Teckomatorp har fått en ny plattform och den befintliga plattformen har fräschats upp.

– Plattformarna har byggts med L-stöd mot järnvägen och anpassats mot omgivningen i bakkant. I plattformarna har kanalisation och dagvattenledningar lagts innan de fyllts upp med bergmaterial. Ytan har hårdgjorts med asfalt och taktila plattor, berättar Glenn Andersson.

Höjd hastighet

För att kunna höja tågens hastighet till 160 kilometer i timmen har spåret riktats och doseringen justerats i vissa kurvor. Vägskyddet i plankorsningar har anpassats med fler varningslampor och längre liggtid för bommar. Dessutom har signalsystemet anpassats för högre hastighet.

– Tidigare fanns en driftplats för hela banans signalreglering i Teckomatorp. Nu har vi byggt driftplatser i Billesholm, Kågeröd och Svalöv, så att signalregleringen sker från tre platser i stället för en.

I Svalöv och Kågeröd har bulleråtgärder gjorts i anslutning till de nya stationerna. Bullerskärmar har satts upp och de mest utsatta fastigheterna har erbjudits fönster- och ventilåtgärder för att minska bullret. De har även erbjudits skyddade uteplatser med bullerskärmar.

Miljöhänsyn

Projektet har inneburit en del miljöhänsyn. Markundersökningar i Svalöv visade att grundvattnet innehöll höga halter av trikloretylen. På platsen låg tidigare en armaturfabrik som tvättade sina produkter med trikloretylen.

– För att inte sprida föroreningarna vidare fick vi pumpa upp det förorenade vattnet och köra det till destruktion innan vi kunde påbörja grundläggningen för gångbro och hisstorn till gångbron, säger Johan Haagman.

Arbetsområdet visade sig även ha några stora bestånd av den invasiva växten parkslide. För att undvika att den sprider sig lades vid ett bestånd en specialduk över växten, varefter massor fylldes ovanpå duken. På detta byggdes sedan en bullervall.

Vid ett annat bestånd skars växten försiktig bort och växtdelarna kördes till destruktion.

– Parkslide kan sträcka sig upp till sju meter från huvudplantan och skjuta nya rotskott. Så lite som 0,7 millimeter av roten räcker för att sprida växten till en ny etablering. För att undvika spridning hade vi en yta där maskiner som jobbat med parksliden spolades av innan de åkte vidare. Vi hade även en saneringsbod där entreprenörens medarbetare fick gå in på ena sidan, duscha och byta om och gå ut på andra sidan, berättar Johan Haagman.

Bättre för pendlare

Innan ombyggnaden trafikerades Söderåsbanan av cirka 16 godståg per dygn. När upprustningen och utbyggnaden av banan är klar nu i december blir det även persontrafik på banan. Cirka 38 Pågatåg kommer att trafikera sträckan varje dygn.

– Det innebär ett Pågatåg i timmen i varje riktning. Det kommer att underlätta för alla som bor längs sträckan att pendla till jobb i Malmö. Det blir lättare att bo kvar och resan blir snabbare än med dagens bussförbindelser, säger Johan Haagman.

Från Teckomatorp till Malmö kommer tågen att köra via Lomma. När fyrspåret mellan Malmö och Lund är färdigt 2023 kommer tågen i stället att köra via Lund till Malmö.

FAKTA:

Tidplan: februari 2019–december 2021

Byggherre: Trafikverket

Totalentreprenör: NRC Group Sverige AB

Kostnad: 250 Mkr