Nyheter

Sysav skriver avtal med hamn om att använda slaggrus som konstruktionsmaterial

Slaggrus är ett klimatpositivt alternativ till jungfruliga material som framställs ur den rest som uppkommer vid förbränning av avfall vid Sysavs avfallskraftvärmeverk. Sysav har nu skrivit avtal med Trelleborgs Hamn som kommer att använda slaggruset som konstruktionsmaterial.

Slaggrus klassas idag som ett icke farligt avfall, men det krävs tillstånd från myndigheter om man vill använda det som exempelvis konstruktionsmaterial. Processen med tillstånd är lång, något både Sysav och Avfall Sverige arbetar för att förändra, då det påverkar möjligheterna att göra nya cirkulära affärer med slaggrus. Därför är det glädjande att Länsstyrelsen godkänt användningen av slaggrus som konstruktionsmaterial i samband med utbyggnaden av uppställningsytor i Trelleborgs Hamn.

– Det är ett unikt avtal och ett stort steg för användning av slaggrus som en resurs i samhället, istället för att ta begränsade jungfruliga produkter i anspråk. Ett strategiskt mycket viktigt beslut som banar väg för oss och inte minst för branschen i sin helhet, säger Peter Engström, VD för Sysav.

Passande material för infrastrukturprojekt

Slaggrusets geotekniska egenskaper passar väl som förstärkning i vägar, parkeringar och andra asfalterade ytor. Trots det finns få exempel i Sverige. Oftast stannar slaggruset kvar på avfallsanläggningarna som täckmaterial eller konstruktionsmaterial. Att använda slaggrus istället för krossat berg eller naturgrus medför stora klimatvinster enligt beräkningar som gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Avfall Sverige.

I många andra länder i Europa, till exempel i Tyskland, Nederländerna och Danmark, är situationen en annan och slaggrus används frekvent i olika typer av infrastrukturprojekt.

– Genom ett gediget arbete har det visats att slaggrus är ett material som lämpar sig väl till anläggandet av vägar och uppställningsytor. Innan slaggruset används som konstruktionsmaterial sorteras metaller ut, vilket i sig ger en miljövinst eftersom vi slipper bryta nya metaller som ger upphov till stora mängder osynligt avfall, säger Raul Grönholm, projektledare.

Snabba fakta

Slagg, även kallat bottenaska, är avfall som inte förbränts i pannan, till exempel grus, porslin, glas och metall. Genom att köra slaggen genom en stor sorteringsmaskin kan de olika materialen tas tillvara. Dessa delas upp i fyra material som kan användas igen – slaggrus, magnetiskt skrot, icke magnetiskt skrot och en brännbar rest – samt en mindre del som behöver deponeras. Den största delen av slaggen, cirka 90 procent, blir slaggrus. Slaggruset kan i sin tur användas som vägbyggnadsmaterial eller för att täcka avslutade deponier.