Nyheter

Marcus Dahlsten, Transportföretagen: ”Sjöfartsverkets kraftigt höjda avgifter måste stoppas”

”Allt pekar på att mer gods kommer att behöva transporteras på vatten, av hållbarhetsskäl och ekonomiska skäl. Trots detta höjer nu Sjöfartsverket sjöfartsavgifterna kraftigt. Regeringen måste nu agera.”

Det skriver Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen i ett debattinlägg i Göteborgs-Posten:

”Cirka 90 procent av svensk utrikeshandel passerar en svensk kajkant någonstans i transportkedjan, hamnarnas och sjöfartens betydelse för till exempel svensk basindustri kan knappast överskattas. Ett enda oceangående containerfartyg som anlöper svensk hamn har potential att bära samma godsmängder som 300 godståg eller 5000 lastbilar. En förutsättning för att skapa ett effektivt nationellt transportsystem är att transportslagen ska samverka, så kallad intermodalitet.”

Läs hela debattartikeln här: