Nyheter

Transportföretagen: Möjliggör fortsatt distansutbildning

Under 2021 infördes en tillfällig nationell regeländring, på grund av Covid-19, som möjliggjorde distansutbildning på samtliga 35 YKB-fortbildningstimmar istället för 12 timmar som direktivet anger.

Transportföretagen vill att regeringen nu möjliggör fortsatt nationellt undantag där distansutbildning får ske för samtliga fortbildningstimmar under åtminstone hela 2022.

Transportbranschen har under flera år eftersträvat ett mer anpassat och flexibelt regelverk rörande yrkeskompetensbevis, YKB för att möjliggöra att fortbildningens obligatoriska 35 utbildningstimmar kan uppfyllas genom distansutbildning.

– Transportföretagen anser att det finns mycket goda skäl för regeringen att fortsatt tillåta distansutbildning. En möjlighet till permanent distansutbildning skulle ge branschen bästa förutsättningar att möta kravet på fortbildning. Förutom att stimulera kunskapsnivån ifråga om digitala utbildningsverktyg skulle ett permanentande av distansutbildning med all sannolikhet även positivt bidra till utmaningen med en växande förarbrist både i Sverige och i övriga Europa, säger Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning.

Långsiktigt anser Transportföretagen därför att regeringen ska lämna förslag på och arbetar för en ändring i EU-direktivet som reglerar YKB för att permanent möjliggöra distansutbildning för samtliga 35 fortbildningstimmar

– Förarbristen är ett växande problem, inte bara i transportnäringen, utan även för samhället i stort. Transportbranschen ser idag kompetensförsörjningen som ett av de stora hindren för en ekonomisk och hållbar utveckling. Här måste regelverken moderniseras i takt med samhällsutvecklingen i stort, säger Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning.