Nyheter

Trafikverket bygger dubbelspår sträckan Ängelholm – Maria station

Trafikverket bygger dubbelspår på sträckan Ängelholm – Maria station i norra Helsingborg. En stor del av banan kommer att klara hastigheter på 250 km/tim.

Tillsammans med nytt dubbelspår genom Varberg kommer projektet att göra nästan hela Västkustbanan Göteborg – Lund dubbelspårig inom drygt två år.

Det är en 24 kilometer lång sträcka där det gamla enkelspåret nu kompletteras till dubbelspår. Stationerna i Kattarp, Ödåkra och Maria byggs om och får ökad tillgänglighet. Viss ombyggnad blir det även av Ängelholms station.

Vid Kattarps och Ödåkras stationer förlängs och förskjuts plattformar för att kunna ta emot längre tåg. I Kattarp flyttas spåren något västerut för att det ska vara möjligt att passera med hög hastighet.

Vid Ödåkra ersätts en plankorsning av passage under järnvägen för gående, cyklister och fordon. Vid Maria byggs en ny station väster om den befintliga. Vid Ängelholms station breddas en mellanplattform, där byggs tak över plattform och en gångväg över spår ersätts av gångbro med hiss.

Projektet sträcker sig en bit förbi Maria station fram till Romares väg, cirka tre kilometer från Helsingborg C.

– Det är ett omfattande projekt och en utmaning att samordna arbetena som måste pågå samtidigt längs hela sträckan, säger Trafikverkets huvudprojektledare Henrik Andersson.

Utbyggnaden inkluderar bullerskyddsåtgärder (elva kilometer bullerskyddsskärm och bullerskyddsvall), stängning av sju plankorsningar som ersätts av nya planskilda korsningar för ökad säkerhet, 19 järnvägsbroar, varav två över vattendrag, två vägbroar och en gångbro. Nya växlar, kontaktledningar, stolpar och nytt signalsystem installeras längs sträckan. Vissa kurvor rätas ut, bland annat i Rögle, Kattarp och Gyhult, för att skapa en spårgeometri som möjliggör en ny högsta hastighet om 250 km/tim på långa sträckor. Några sträckor får dock fortsatt högsta hastigheten 200 km/tim.

”Tider i spår” en utmaning

– Det är mycket arbete som pågår. Under 2021 omsatte vi cirka 500 miljoner kronor. Hittills har vi genomfört förberedande arbeten längs hela sträckan. Vi har bland annat lanserat tre broar, påbörjat byggnationen av det nya spåret och färdigställt kurvrätningen i Rögle. Vi är igång med bygget av en ny mellanplattform och en ny gångbro i Ängelholm, säger Henrik Andersson.

Ballast- och rälsarbeten utförs under projektets totalavstängningar. Exempelvis är samtliga järnvägsarbeten färdigställda vid kurvan i Rögle.

– En stor utmaning vid ett järnvägsbygge på en så här lång sträcka är planeringen på sikt. Vi måste söka ”tider i spår” två år i förväg. Det gäller totalavstängning av trafiken under tio veckor per år och då måste alla förberedande arbeten vara på plats. Det är då eller aldrig som gäller.

Under 2022 inleds en 7,5 veckors totalavstängning från mitten av juni.

Sedan den 24 kilometer långa sträckan Ängelholm till Maria station/Romares väg blivit dubbelspårig ungefär samtidigt med den nio kilometer långa passagen genom Varberg återstår på Västkustbanan mellan Göteborg och Lund en liten sista enkelspårig del in till Helsingborg C. Utredning och planering pågår och projektet ingår i den nya nationella planen för 2022 – 2033. Huvuddelen kommer att genomföras efter 2030.

Bygger fjärilsbackar

Utöver själva järnvägsprojektet byggs något så ovanligt som fjärilsbackar i utkanten av Kattarp.

– Vi har en triangelyta där spåren till Åstorp viker av från Västkustbanan. Där skulpterar vi backar med överskottsmassor från järnvägsbygget, 100 000 kubikmeter massor, och skapar en skyddad miljö för bland annat fjärilar och insekter. Ett omfattande järnvägsprojekt har ju stor miljöpåverkan och då är det kul att kunna göra något sådant, säger Henrik Andersson.

Det är entreprenören Skanska, Trafikverket och konsultföretaget Ekologigruppen som gemensamt tagit fram förslaget om lokal återanvändning av schaktmassor. ”Kattarps fjärilsbackar” blir ett område på 4,5 hektar som markhöjs med en meter och förses med en åtta meter hög kulle och två höjder om fyra meter, där buskar, träd och blommor ska planteras. Allt för att maximera solexponerande slänter och variation av kompletterande mikroklimat.

FAKTA:

Byggherre: Trafikverket Region Syd

Totalentreprenör: Skanska Sverige AB

Tidplan: Från september 2020 till slutbesiktning i maj 2024

Kostnad: 2,4 miljarder SEK

På bilden: Ett Öresundståg passerar vid Ödåkra station, där en av de större planskilda korsningarna byggs

Foto: Gösta Löfström