Nyheter

Historiskt stadsbyggnadsprojekt: Uppsala får ny spårväg

En helt ny spårväg som förändrar infrastrukturen för hela södra Uppsala. Det blir verklighet när en sträcka på 17 kilometer invigs i slutet av decenniet.

Och Forsen har dubbla uppdrag redan i utredningsskedet:

– Vi ingår i projektledningen, där vi är beställarstöd vid utredningen av hur sträckningen av spårvägen ska se ut, med fokus på anläggningar och broar. Dessutom leder vi det block som ska ta fram de miljötillstånd och dispenser som krävs, säger Maria Leander projektledare på Forsen.

Inom projektet Uppsala spårväg pågår arbetet med att utreda och förbereda för en framtida spårväg, som sträcker sig från centrala staden och söderut. Den är tänkt att passera Rosendal, Gottsunda, Ulleråker och Ultuna fram till Bergsbrunna, där en ny järnvägsstation är planerad. Trafikstart är beräknad till 2029.

– I vårt uppdrag som beställarstöd ingår bland annat att leda och samordna projektörer och andra experter. Vi granskar ritningar och utredningar och vi hjälper till att ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling av konsulter, säger Maria Leander.

I uppdraget ingår även tidsplanering och framtagning av budget och kalkyl samt stöd vid arbetet med produktionsplaner.

– Spårvägen passerar flera utvecklingsområden och det är många komplexa utmaningar av olika karaktär. Vi utreder hur det ska byggas och leder arbetet med att ta fram gestaltningsförslag och skisser. Här är det viktigt att inte gå ner för mycket i detaljnivå innan det definitiva byggbeslutet är fattat. Nästa steg är att detaljplanen ska gå ut på samråd respektive granskning.

Uppsala Spårväg är ett historiskt stadsbyggnadsprojekt, som påverkar både den befintliga stadsmiljön och naturen. Forsen leder arbetet med att ta fram de anmälningar och tillstånd som behövs. Detta innefattar bland annat att inventera växt- och djurarterna längs banans sträckning, ta fram lösningar och söka dispenser där det krävs.

Ytterligare en utmaning är att grundvattnet i området har ett riksintresse som dricksvattenresurs. Därför krävs det mycket anpassning och särskilda tekniker vid grundläggningen av spårvägen.

– Vi planerar att gå igenom extremt känsliga miljöer. Då är ett professionellt arbete med tillståndsansökningar en grundförutsättning och här har Forsen en jätteviktig roll, säger Mario Rivera, huvudprojektledare hos uppdragsgivaren Uppsala kommun.

Han berättar att Uppsala Spårväg bara är en del i ett större Uppsalapaket, som kommunen driver i samarbete med Trafikverket och som bland annat innefattar ombyggnad av Uppsala central, den nya stationen Uppsala Södra samt två nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm.

– Genom att skapa förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser sätter vi grunden för den framtida utvecklingen. Och Forsens stora erfarenhet är ett bra stöd.