Nyheter

Malmö stad med i internationellt vätgasprojekt

För att nå målet att minska Malmö stads utsläpp av växthusgaser med 70% till år 2030 krävs en större omställning inom transportsektorn.

Vätgas är ett av de drivmedel som bedöms vara av stor vikt för omställningen och Malmö ansöker därför om att vara med i projektet GREATER4H, vars mål är att skapa förutsättningar för tankställen för vätgas längs sträckan mellan Hamburg och Oslo.

– Från Malmö vill vi samarbeta med näringslivet för att åstadkomma en effektiv omställning. Jag hoppas att vi nu blir en del av detta internationella projekt som samlar en mängd offentliga och privata aktörer, säger Simon Chrisander (L), ordförande i miljönämnden.

Vätgasdrivna fordon i Sverige är begränsade som resultat av bristen på tankstationer. Malmö stad ansöker därför om att vara del av projektet GREATER4H.

Detta är ett initiativ inom STRING-samarbetet som strävar efter för att öka efterfrågan på vätgas längst ScanMed-korridorens norra del, vilken sträcker sig från Hamburg till Oslo. Resultatet av Malmös deltagande i detta viktiga projekt beräknas vara en ökning av regionens tillgång till vätgas och av vätgasdrivna fordon.

 – Kunskapsutbyte och innovation är viktiga faktorer för att möjliggöra den gröna omställningen. Det är glädjande att kommunen ansöker om att delta i detta internationella projekt för att skapa förutsättningar för fler vätgastankställen, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i miljönämnden.

Några fördelar med vätgasdrivna fordon är att de orsakar mindre buller, har lång räckvidd och genererar inga direkta utsläpp. För att säkra utökningen av vätgas som drivmedel i Malmö krävs det att staden tar del av det kunskapsutbyte som sker inom projektet. Genom dialoger och nära samarbete med lokala aktörer kommer etableringen av en tankstation i området möjliggöras.

Vidare beräknas expansionen av vätgas som drivmedel ha positiva konsekvenser på stadens miljö och klimat vilket går i linje med det framtagna miljöprogrammet.

Malmös medverkan i GREATER4H-projektet hade tydligt signalerat att staden är en föregångare för omställningen inom transportsektorn och för grön tillväxt.