Nyheter

Krafttag mot illegala körskolor och provfusk

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att straffen för de som bedriver illegala körskolor ska skärpas, med fängelse i högst två år.

Det ska även bli möjligt att stänga av den som fuskar från framtida körkortsprov.

– Svarta körskolor utgör ett hot mot trafiksäkerheten och riskerar att gynna kriminella nätverk. Regeringen ska vända på varje sten för att bekämpa gängen, det gäller även möjligheten för kriminella att tjäna pengar på olagliga körskolor. Nu skärper vi lagarna och inför hårdare straff, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I lagrådsremissen föreslås:

Att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om avstängning för de som fuskat på körkortsprov (t.ex. teoriprov, körprov, prov för taxilegitimation och yrkestrafik).

Att illegal utbildningsverksamhet på transportområdet ska straffbeläggas i större utsträckning än tidigare.

Att befintliga straffbestämmelser ska skärpas. Straffet för att bedriva tillståndslös verksamhet enligt de aktuella lagarna ska vara fängelse i högst två år.

Att den som övningskör ska vara skyldig att medföra en identitets­handling. Skyldigheten ska vara straffsanktionerad.

En proposition planeras lämnas till riksdagen under våren. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2023.