Nyheter

Var är logiken i logistiken och varför är den digitala transformationen fortfarande så svårfångad för branschen?

Text: Selma Radovac, Shippeo

Digital transformation var uttrycket på allas läppar för ungefär ett decennium sedan, när nya teknologier skapade nya arbetssätt som förbättrade samarbete, snabbhet, synlighet och effektivitet. Tillströmningen av nya enheter gjorde det samtidigt möjligt för olika arbetsgrupper att arbeta mer sömlöst, vilket förbättrade kommunikationen dem emellan, även om de arbetade mycket långt ifrån varandra.  

De enorma datamängder som dessa digitala enheter genererade gav insikter i olika processer inom organisationer som, när de kombinerades, möjliggjorde konkret affärstransformation i aldrig tidigare skådad skala. Även om det tog flera år för företagen att verkligen inse värdet av dessa data och hur man bäst nyttjar dem, så har de nu upptäckt fördelarna. Många organisationer har nu skaffat sig en detaljerad och holistisk bild av alla processer inom verksamheten, vilket i sin tur har lett till förbättrade funktioner, sänkta kostnader, ökad lyhördhet och en möjlighet att påverka slutresultatet.

Logistikbranschens digitalisering går trögt

Men den digitala transformationen har dock inte skett överallt. Trots vissa tidiga investeringar från ett antal framåtsträvande organisationer i branschen, har leveranskedjan och logistiksektorn inte riktigt upplevt samma omvälvande fördelar som många andra branscher, t ex professionella tjänste- och banksektorn, fick när de redan från början utnyttjade kraften i digital transformation.

Logistikbranschen har haft svårt att hålla jämna steg med ökande marknadskrav och tillväxthastigheter och många organisationer har helt enkelt tvingats anpassa sig såväl kulturellt som ekonomiskt. Under många år har branchen investerat i teknologier som t ex TMS, ERP och WMS för att hjälpa till att planera drifthantering, processer och kommunikationer. Dock gjordes investeringarna ofta i siloer, snarare än som en del av en bredare digital strategi utformad för att transformera verksamheterna. Detta resulterade i att teknologierna aldrig riktigt nådde sin fulla potential och att satsningarna inte blev så inkomstbringande som utlovades från början, eftersom arbetsgrupper delades upp och åsidosattes på grund av problem med driftskompatibilitet. Manuella processer blev kvar, vilka krävde mer tid att bearbeta data, trots de enorma investeringar som gjorts.

Mer samarbete och effektivisering behövs för att möta de ökade marknadskraven

Som ett resultat finns det en enorm potential i branschen för att öka effektiviteten och produktiviteten, samt förändra affärsverksamheter. För närvarande är 20 % av lastbilarna på vägarna tomma på last, vilket innebär problem för både organisationer och dess kunder. Lastbilar kan ofta behöva vänta i upp till fyra timmar vid lastnings- och avlastningsbryggor, trots att den faktiska genomsnittliga lastningstiden bara är åtta minuter. Alla dessa faktorer tillsammans skapar stora effektivitetsproblem i en bransch som behöver arbeta snabbare, smidigare och mer samarbetsinriktat än någonsin tidigare, för att hålla jämna steg med de snabbföränderliga marknadskraven.

Faktum är att en färsk PwC-rapport visade att det finns en potential för 47 % effektivitetsvinst till 2030, vilket belyser branschens enorma möjlighet att genomgå en radikal storskalig omvandling.

Leveranskedjan och logistikbranschen omfattar nu fler organisationer, transportsätt och marknader än någonsin tidigare, samt en växande efterfrågan på att öka kundservicenivåerna. Genom att sammanföra dessa olika teknologier och bryta ner de barriärer som för närvarande skiljer dem åt, har organisationer möjlighet att på allvar förändra sina verksamheter. Arbetsgrupper placerade på olika platser, eller till och med i olika länder, skulle då kunna samarbeta och kommunicera mer sömlöst och effektivt för att säkerställa att det finns en fullständig övergripande visibilitet över alla funktioner.

Visibilitet är A och O i leveranskedjor

Synlighet är en nyckelfaktor för leveranskedjor, samtidigt som det krävs samarbete mellan arbetsgrupper och organisationer, som ofta befinner sig på olika platser. Medan varje organisation kan kontrollera vad som sker inom sina egna ”fyra väggar”, har de endast lite kontroll över en försändelse, när den väl har skickats i väg.

Även om det kan vara omöjligt att ha fullständig kontroll, så är det faktiskt inte omöjligt att ha fullständig visibilitet. Genom att ha realtidsdata med exakt beräknade ankomsttider, samt detaljerad information om varje försändelse, kan organisationer minska både väntetider och antalet tomma lastbilar, samt öka effektiviteten, reducera kostnaderna och tillhandahålla kunderna den servicenivå de numera förväntar sig.

Med ett osäkert politiskt landskap över hela Europa måste organisationer ta tillfället i akt att förändra och introducera nya flexibla lösningar för att anpassa sig till förändrade krav. Utan att behöva göra stora finansiella investeringar eller splittra sina arbetsgrupper kan företag ge sig själva visibilitet över hela organisationen, samt säkerställa driftskompatibilitet, kommunikation och samarbete genom att sammanföra olika arbetsgrupper och tekniker. Med vägar och hamnar som nästan har nått full kapacitet är det viktigt att göra processerna så effektiva som möjligt för att hålla jämna steg med de växande krav som branschen möter.

Leveranskedjan och logistikbranschen måste titta närmare på andra branscher som redan har lyckats med sina digitala transformationer. Möjligheten till stora förändringar inom logistikbranschen är enorm och vi kan inte låta den gå oss förbi.