Nyheter

Nytt samarbete accelererar Sveriges gröna omställning

Sverige ska bli världsledande inom batteriforskning och elektrifiering av transportsektorn. Ett nytt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet ska bidra med mer forskning, fler ingenjörer och fortlöpande kompetensutveckling inom batteriteknik och kraftelektronik.

Transportsektorn världen över ställer just nu om till fossilfri drift och elektrifiering är den strategi som dominerar. Det har lett till en allt större efterfrågan på forskning och kompetens inom batteriutveckling.

– Samarbetet ger oss stärkta förutsättningar att förflytta Sveriges position i elektrifieringen av transportsektorn genom ökad forskning och kompetensförsörjning. Det är ett viktigt steg för att nå klimatmålen och för att bidra till Sveriges konkurrenskraft säger Stefan Bengtsson, rektor och vd på Chalmers tekniska högskola.

Den svenska transportsektorn står mitt i denna gröna omvandling med målet att fordonsflottan ska vara helt fossilfri år 2045, med en reducering av koldioxidutsläppen med 70 procent till år 2030. För att industrin ska kunna ta en ledande roll i omställningen till ett elektrifierat samhälle behövs ny kunskap och kompetens – tillämpad forskning, utbildning av ingenjörer och vidareutbildning av redan yrkesverksamma.

Samarbete för ny kunskap och kompetensförsörjning

Idag bedrivs världsledande forskning och utbildning inriktad mot hållbar mobilitet på Chalmers tekniska högskola och universiteten i Lund och Uppsala. Nu etableras också en gemensam plattform där de tre lärosätena och industrin ska samverka tätare för att ta fram ny kunskap, utbilda, driva gemensamma forskningsprojekt och koordinera deltagandet i internationella projekt inom elektrifiering.

Lärosätenas långsiktiga ambition är också att examinera fler ingenjörer med inriktning mot batteriteknik och kraftelektronik, att inrätta fler doktorandtjänster och att stärka sitt erbjudande om vidareutbildning.

– ESS och MAX IV är unika forskningsinfrastrukturer i Sverige som kan bidra till ny teknik- och materialkompetens. När vi tre lärosäten nu gemensamt stärker vårt forsknings-och industrisamarbete blir vi en nod som attraherar världsledande kompetens. Vi vill och kan gå i täten för hållbara mobilitetslösningar och elektrifiering, säger Erik Renström, rektor vid Lunds universitet. 

– Våra tre lärosäten kompletterar och stärker varandras kompetenser, Uppsalas internationellt starka profil inom batteriteknik och den nya masterutbildningen inom detta område kommer in i helt rätt sammanhang i detta samarbete. Tillsammans kommer vi att kunna bidra till att den nödvändiga omställningen går snabbare, säger rektor Anders Hagfeldt.