Nyheter

Trafikanalys: ”Bättre fart i internationella färjetrafiken i slutet av 2021”

Under årets sista kvartal, oktober-december 2021, var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 4,3 miljoner, en ökning med 85 procent jämfört med samma kvartal 2020.

Ökningstakten var betydligt snabbare för utrikestrafiken än på Gotlands­färjorna. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

– Vi ser att färjetrafiken till och från utländska hamnar tagit tillbaka en del av passagerarbortfallet som vi såg i början av pandemin. Resandet ligger dock fortfarande cirka 25 procent under nivåerna innan pandemin, i slutet på 2019. Hamnarnas godshantering påverkades aldrig lika mycket som passagerartrafiken och är ungefär på samma nivåer som innan pandemin, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys.

På grund av säsongsvariationer under året redovisas ökningar och minskningar som förändringar under kvartal 4 2021 jämfört med kvartal 4 2020.

Antal passagerare i utrikes trafik har ökat betydligt mer än i inrikestrafiken, +90 procent ökade utrikes trafik, till 4,0 miljoner passagerare. Sjötrafiken till/från Finland bidrog mest till ökningen med 805 000 fler passagerare än 2020. Näst mest bidrog Öresundstrafiken med 521 00 fler resenärer.

Antal passagerare i inrikes trafik ökade med 36 procent, till 284 000 passagerare. Det är trafiken till och från Gotland som ligger bakom ökningen.

Total mängd lossade och lastade varor i svenska hamnar ökade måttligt, med en procent till 42,2 miljoner ton. Fler hanterade containrar och lastfordon i utrikes trafik, bidrog mest till ökningen i total godsmängd, medan mindre hanterad mängd flytande bulk dämpade ökningen.

Lossat (ankommande) gods från utrikes hamn ökade med 3 procent, till 19,4 miljoner ton, medan mängden lastat (avgående) gods till utrikes hamn sjönk marginellt (-0,3 procent), till 17,0 miljoner ton. Total inrikes godshantering minskade med 4 procent till 5,8 miljoner ton.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik; för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Inrikes gods och passagerare räknas två gånger i redovisad statistik, detta för att mäta den totala aktiviteten i hamnarna. Passagerare på kryssningsfartyg ingår.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken:
www.trafa.se/sjofart/sjotrafik.