Nyheter

Nu ska arbetet med säkerhet vid vägarbeten förstärkas

Trafikverket får i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för ökad säkerhet vid arbeten som utförs kring vägar. Åtgärderna i handlingsplanen ska stärka säkerheten för dem som på olika sätt har vägen som arbetsplats och göra trafiken tryggare för alla.

– Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö och ingen ska riskera att dö eller skadas när de arbetar vid vägen. Att bekämpa dödsolyckor i arbetet är en viktig prioritering för regeringen. En viktig del av handlingsplanen är åtgärder för att få passerande bilister att hålla hastigheten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

De som har vägen som arbetsplats har en särskilt riskfylld vardag och upplever ofta otrygghet i arbetet. Handlingsplanens åtgärder ska gälla arbetsmiljön vid såväl planerade vägarbeten som oförutsedda händelser i vägtrafiken som bärgning, fordonsservice och trafikolyckor. Även insatser för att förbättra trafiksäkerheten generellt i samband med arbeten på väg bör ingå i handlingsplanen där det är lämpligt.

Fokus ska ligga på att åtgärda de brister som framkommer i Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på väg. I rapporten pekar Transportstyrelsen på förbättrad skyltning, rutiner för omledning av trafik och krav i upphandlingar som viktiga åtgärder för att stärka säkerheten vid vägarbeten. Åtgärder för förbättrad hastighetsefterlevnad i anslutning till platser där det pågår arbeten ska också ingå som en central del i handlingsplanen.

Trafikverket ska redovisa handlingsplanen till Regeringskansliet senast den 31 december 2022. Genomförandet av åtgärder ska senast ske under 2025.

Bakgrund
Regeringen gav 2019 Transportstyrelsen i uppdrag att utreda säkerheten för personal som utför arbete inom eller i anslutning till vägområdet och att analysera möjliga åtgärder för att förbättra säkerheten. Transportstyrelsens rapport remitterades under 2021. Trafikverket får nu i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att säkerställa att de brister som identifierats av bransch och myndigheter hanteras och åtgärdas.