Nyheter

Svensk Sjöfart: ”Gränskontroll bör i första hand åläggas gränskontrollmyndigheter”

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man säkerställa att det görs ID-kontroller på samtliga passagerare vid resa med passagerarfartyg och har därför beslutat om en förordningsändring.

Branschorganisationen Svensk Sjöfart menar att det är olyckligt att förslaget innebär att privata aktörer åläggs myndighetsuppgifter.

Enligt nuvarande regler finns det en skyldighet att kontrollera id-handlingar, men bara om det finns skäl att anta att uppgifterna som lämnas utan kontroll av id-handling är oriktiga, detta skriver regeringen i pressmeddelandet. Denna begränsning föreslås nu tas bort, så att ID-kontroller alltid måste ske. Skärpningen gäller dock inte vid resor mellan svenska hamnar.

– Sjösäkerheten är alltid central för sjöfarten och vi upplever att vi redan idag har en god kontroll på vilka som befinner sig ombord på fartyg och vi har inte tidigare erhållit någon som helst indikation varken från tillsynsmyndigheten eller andra kring att det ska finnas brister kring dessa uppgifter. Det är uppenbart att det egentliga syftet med den nu aktuella regleringen inte är sjösäkerhet utan gränskontroll, framförallt med tanke på att regeringen under veckan har remitterat ett förslag kring obligatoriska ID-kontroller för all annan trafik och det nu remitterade materialet i frågan. Om regeringen ser behov av en stärkt kontroll av polisiära skäl, så som gränskontroll, bör denna uppgift i första hand åläggas gränskontrollmyndigheter och inte privata företag, säger Anders Hermansson, tf VD Svensk Sjöfart.

Förordningsändringen träder i kraft den 28 mars 2022 och upphör att gälla den 1 september 2022, men än återstår vissa frågetecken gällande förordningen.

– Vi har ännu inte tagit del av förordningstexten, men efter vad vi kan förstå på pressmeddelandet så verkar regeringen genomföra åtgärden som en tidsbegränsad åtgärd och dessutom undanta kontrollerna mellan svenska hamnar. I nuläget är det oklart om regeringen anser att ID-kontroller ska genomföras både på resor från Sverige och till Sverige eller enbart omfatta resor till Sverige. Vi hoppas få klarhet i hur man egentligen har tänkt sig detta. Vi förutsätter också att regeringen också återkommer med kompensation för de kostnader som detta medför för berörda rederier, särskilt då man genomför denna åtgärd av helt andra skäl än sjösäkerhetsmässiga, säger Anders Hermansson.