Nyheter

Bromölla kommun kräver entreprenör på vite för brott mot markavtal

Företaget Open Infra Core AB har inte följt kraven i markavtalet under sin grävning för fiberetablering i Bromölla kommun. Grävarbetet stoppades av kommunen efter flera klagomål.

Rapporten från den syning som kommunen begärt visar bland annat att fiberkabeln placerats för grunt och att företaget på eget initiativ grävt på andra platser än de beslutade. Konsekvenserna för kommunens fortsatta förvaltning av ytorna blir omfattande. Bromölla kommun begär nu att företaget visar en plan för hur grävningarna kan göras om och kräver ett vite för avtalsbrott.

– Det företaget har gjort får stora konsekvenser för skötseln av de gator, vägar och grönytor som Open Infra Core AB har grävt i. En kabel som ska ligga 55 centimeter ner i marken fastnade i snöplogen i vintras. Det är ett bra exempel på att arbetet inte är rätt utfört, säger Johan Röjestål som är teknisk chef i Bromölla kommun.

Bakgrund

Entreprenören Open Infra Core AB grävde under 2021 för fiberetablering inom Bromölla kommun. Kommunen gav tillstånd för grävningarna och ett markavtal från maj 2021 innehåller beslutade kriterier för arbetet och aktuella sträckningar. Grävningstillståndet gällde till årsskiftet 2021.

Under 2021 tog kommunen emot klagomål på företagets grävningar, både från egna verksamheter, företag och enskilda kommuninvånare. Grävningarna var inte helt färdiga när tillståndet löpte ut vid årsskiftet, men kommunen ville inte utfärda ett nytt grävtillstånd och gav istället konsultföretaget Tyréns uppdraget att genomföra en syning av grävarbetena på plats.

När kontrollen gjordes i februari 2022 var företaget Open Infra Core AB kallade, men deltog inte. Åtta provpunkter kontrollerades och det konstaterades dels att fibern inte ligger så djupt som markavtalet kräver, dels att flertalet sträckningar inte följer markavtalets sträckningar. Avstegen från avtalet är inte heller kommunicerade med Bromölla kommun.

Markavtalet har inte följts:

Enligt avtalet ska ledningar ligga på 55 cm djup (under gångbana på 35 cm djup)

Provgrävningarna vid kontrollen visade att ledningar lagts på mellan 4 och 27 cm djup

Enligt avtalet ska grävningarna göras längs överenskomna sträckningar

Kontrollen visade att grävningar gjorts längs sträckor som inte är förenliga med markavtalet. På flera ställen har Open Infra Core AB också grävt för nära träd och orsakat rotskador. Företaget har också lagt en friliggande fiberledning tvärs över Skräbeån.

Vad händer nu?

Kommunen och entreprenören har mötts för att diskutera konsekvenserna av rapporten och åtgärder och enats om dessa åtgärder:

Open Infra Core AB ska:

Leverera ett obligatoriskt egenkontrollprogram som kommunen inte fått

Före den 19 april 2022 ta fram en plan för hur deras arbeten ska grävas om för att överensstämma med djup och sträckningar i det gällande markavtalet

Omgående vidta de åtgärder som krävs för att återställa grävningar över flera hårt trafikerade gator som kommunen planerat att asfaltera under 2022

Kommunen ska

Skicka ett krav på vite för brott mot gällande markavtal till Open Infra Core AB

– Open Infra Core AB har ju tidigare uttalat sig i media om att de vill återställa sina grävningar. Vi är helt eniga med företaget om att det ska göras, men först måste de placera fiberkablarna på rätt plats och djup, säger Bromölla kommuns tekniska chef Johan Röjestål.

På bilden: Fiberkabel i Bromölla kommun som ligger endast 4 cm under marken vid mätning

Foto: Tyréns