Nyheter

Mobility Sweden (Fd Bil Sweden): ”Kraftiga minskningar på fordonsmarknaden i mars”

– Nyregistreringarna av personbilar och lätta lastbilar föll kraftigt i mars, men förklaras till stor del av rekordregistreringar i fjol inför förändringarna i Bonus-malussystemet som trädde i kraft den 1 april. Under mars registrerades 28 710 nya personbilar, vilket är en minskning med ca 40 procent jämfört med i fjol. Under årets första kvartal har personbilsregistreringarna totalt minskat med drygt 23 procent, jämfört med samma period förra året. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Kriget i Ukraina påverkar marknaden med störningar av leveranskedjorna, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Kriget i Ukraina påverkar både industrin och marknaden

– Rysslands invasion av Ukraina för fem veckor sedan påverkar fordonsindustrin och tillgången på fordon. Ett stort antal fabriker i Ryssland och Ukraina har stoppat produktionen samtidigt som den reducerats i övriga Europa eller helt stoppas när vissa komponenter saknas. Kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron får konsekvenser på den svenska fordonsmarknaden. Hittills fortsätter efterfrågan att vara stark, men det redan pressade utbudet och leveransförmågan fortsätter att vara en flaskhals. Vår nuvarande prognos på 325 000 nya personbilar och 44 000 lätta lastbilar för innevarande år kommer att behöva revideras ned under april, säger Mattias Bergman.

56 procent av personbilarna var laddbara och nära var tredje en elbil

– Andelen laddbara bilar uppgick till knappt 56 procent i mars, ca 32 procent av de totala registreringarna var elbilar och nära 24 procent laddhybrider. Elbilarna fortsätter uppvisa en stark tillväxttakt och ökade med ca 250 procent jämfört med mars i fjol, samtidigt minskade laddhybriderna med ca 54 procent. Elbilarnas kraftiga ökning förklaras delvis del av låga registreringar i fjol, då många inväntade elbilarnas bonushöjning den 1 april, men även av de höga drivmedelspriserna senaste tiden. Under årets första kvartal uppgår andelen laddbara bilar till knappt 54 procent, jämfört med nära 36 procent i fjol. De senaste månadernas kraftiga ökning av laddbara fordon har primärt skett hos privatkunder, mycket drivet av lanseringar av nya modeller i olika prissegment. De förändrade förmånsreglerna har medfört en dämpning av laddbara bilar hos företagskunderna. Den starka tillväxten av laddbara bilar avspeglas i att det genomsnittliga koldioxidutsläppet för nya bilar minskade med nära 32 procent under första kvartalet, från 91,3 g/km i fjol till 62,5 g/km baserat på NEDC-testcykeln, säger Mattias Bergman. 

Positivt att regeringen skjuter till nya klimatbonuspengar 

– Det är positivt att regeringen ökade anslaget för klimatbonusen med 3,9 miljarder kronor för 2022. För bilköpare är detta en viktig signal och gör att det inte blir något avbrott i bonusutbetalningarna. Det är dock viktigt att regeringen bevakar detta noga fortsättningsvis och tillför ytterligare medel om så behövs. Det höjda anslaget var en del av det åtgärdspaket som presenterades för att mildra effekterna för hushållen av ökade priser på drivmedel och el. Mobility Sweden uppskattar att regeringen har varit lyhörda över att alla de som använder fordon idag har fått kraftigt höjda drivmedelskostnader och med dessa insatser bidrar till att samhället fortsätter att rulla, säger Mattias Bergman. 

– Höjda komponent- och fraktkostnader samt växelkurseffekter på våra fordon föranleder att regeringen bör justera det planerade bonustaket från 700 000 till 800 000 kronor, fortsätter Mattias Bergman. 

Kraftig minskning för lätta lastbilar – behov av förändringar inom Bonus-malus

– Nyregistreringarna av lätta lastbilar uppgick till 3 443 i mars, vilket är en minskning med ca 60 procent jämfört med rekordmånaden mars 2021. Årets första kvartal visar på en sammantagen minskning med ca 41 procent jämfört med samma period förra året. Den höga malusen för lätta lastbilar gör att många kunder behåller sina fordon upp till 60 månader istället för det normala med 36 månader, vilket delvis förklarar minskningen. Dock finns det ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken. Samtidigt har bristen på halvledare och andra komponenter som påverkar produktionen och leveranserna inte kunnat möta efterfrågan sedan halvårsskiftet i fjol, säger Mattias Bergman.

– Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till nära tio procent under mars månad, 337 fordon. Under årets första kvartal mer än dubblerades antalet eldrivna lätta lastbilar, 872 jämfört med 331 i fjol. De senaste månaderna har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter. Här är möjligheten att kunna köra på B-körkortet upp till 4,25 ton för el eller gasfordon viktig för att stödja segmentets omställning. De föreslagna skärpningarna i Bonus-malussystemet under året kommer, om de genomförs, att återigen slå särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt. Sverige behöver särskilja malusen för lätta lastbilar från personbilar på samma sätt som man gör inom EU när det gäller de bindande utsläppskraven för koldioxid. Man bör inte heller införa ett pristak för bonusen för lätta lastbilar då det rör sig om ett yrkesredskap med ett högre inköpspris, fortsätter Mattias Bergman.

Fortsatt nedgång för tunga lastbilar men ökade bussregistreringar 

– Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 491 fordon i mars, en minskning med ca 6 procent. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 1 136, vilket är en minskning med 17 procent. Även på denna marknad är det effekterna av kriget i Ukraina och produktionsstörningar som har en dämpande effekt. Under årets första kvartal registrerades 25 tunga eldrivna lastbilar, vilket kan jämföras med 7 stycken det första kvartalet 2021, säger Mattias Bergman. 

– Nyregistreringarna av bussar ökade i mars med 8 procent jämfört med samma månad i fjol och 27 bussar registrerades. Under kvartal ett registrerades 111 bussar, vilket är en minskning med ca 32 procent. En stor del av bussmarknaden styrs av regionernas upphandling, vilket ger en stor ryckighet beroende på när i tid dessa är planerade. Bussar till beställningstrafiken har fortfarande stor påverkan av pandemin. 48 procent av nyregistreringarna i mars var en elbuss, avslutar Mattias Bergman.