Nyheter

Malmö och Trelleborg i samverkan för utbyggd transportinfrastruktur för klimatsmarta godstransporter

I samband med att Trelleborgs Hamn nyinvigs den 5 april, samverkar Malmö stad och Trelleborgs kommun. Syftet med samarbetet är att tydligare lyfta fram behoven av statliga infrastrukturinvesteringar i Malmö och Trelleborg för att möta ökande godsvolymer på ett effektivt och klimatsmart sätt.

Städerna vill tillsammans driva godsfrågornas betydelse för klimatomställningen, baserat på att Malmö och Trelleborg med sina EU-corehamnar är viktiga internationella noder för gods. Riksintressena för corehamnar är särskilt viktiga för de långväga och hållbara godsflödena i det europeiska transportnätverket TEN-T.

– För att nå Sveriges klimatmål för 2030 och 2045 måste mer gods transporteras på järnväg och med sjöfart i stället för på väg och takten för överflyttningen behöver öka, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad.

Ökande godstransporter

Skåne har ett strategiskt läge när efterfrågan på godstransporter förväntas öka med drygt 50 procent till 2040. Infrastrukturen i Malmö och Trelleborg har idag inte den nödvändiga kapaciteten. Anslutande infrastruktur med vägar, järnväg och Öresundsbron, till hamnar och stambanor, räcker inte till för de ökande volymerna av gods. Fehmarn-förbindelsen stärker kapaciteten från 2029, men sätter samtidigt press på resten av transportsystemet.

– Genom att förbättra Sveriges infrastruktur i Malmö- och Trelleborgsregionen säkerställer vi kapaciteten för svensk import och export. Flaskhalsar och kapacitetsbrister byggs bort och möjligheten till klimatsmarta godstransporter ökar, säger Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

Minskning av transportsektorns klimatutsläpp

Överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart är en viktig del av godstransportstrategin och kan bidra till att minska transportsektorns klimatutsläpp. Klimatmålet för transportsektorn innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.

I samband med nyinvigningen av Trelleborgs Hamn, med besök av bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth, kommer Trelleborgs kommun och Malmö stad lyfta corehamnarnas och den omgivande infrastrukturens betydelse för ökad import och export, i kombination med ambitiösa klimatmål.

Detta vill Malmö och Trelleborg verka för att tydliggöra i den nationella transportinfrastrukturplanen

Kommande nationell plan sträcker sig mellan 2022-2033, dvs efter 2030 när utsläppen av växthusgaser för inrikes transporter ska ha uppnått målsättningarna. Den nationella planen behöver innehålla konkreta förslag till åtgärder för att nå uppställda mål för klimatomställningen.

Investera för att föra över fler godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Staten behöver ta ett större ansvar för att öka redundansen i transportsystemet, och uppnå klimatmålen. Detta måste också samplaneras med persontrafik.

Planera för ytterligare kapacitet i transportsystemet för att på längre sikt möta upp det ökande behovet av hållbar import och export.

Verka för statliga resurser för medfinansiering av EU-investeringar.