Nyheter

Regionstyrelsen säger ja till delat ägarskap av flygplatsen

Regionstyrelsen sade tisdag 5 april 2022 ja till förslaget att Region Jönköpings län blir hälftenägare i Jönköpings flygplats, tillsammans med Jönköpings kommun. Förslaget är att köpa hälften av aktierna i det kommunala bolaget Jönköping Airport AB för två miljoner kronor.

Jönköpings flygplats ska få en tydligare regional roll och bidra till utvecklingen av såväl Jönköpings kommun som Jönköpings län när det handlar om transporter för länets invånare, offentlig verksamhet, näringslivet, och besökare.

Det är bakgrunden till att regionfullmäktige nu ska ta ställning till en förfrågan från dagens ägare, Jönköpings kommun, om att gå in som delägare i flygplatsen.

– Vårt ställningstagande bygger på en förfrågan från Jönköpings kommun, som önskar ett delat ägarskap av flygplatsen. Vi har haft en konstruktiv dialog där vi konstaterat att det inte är rimligt att Jönköpings kommun ska fortsätta att driva flygplatsen ensam. Vi ser som regional aktör ett ansvar för att delta i arbetet att utveckla flygplatsen. Det handlar bland annat om näringslivets behov av transporter och fraktflyg och inte minst flygplatsens roll för flyg som har ett samhällsviktigt uppdrag, bland annat ambulansflyg. Hela tiden med målet att skapa en miljömässigt hållbar verksamhet. Därför förslår vi regionfullmäktige att bli delägare i flygplatsen, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande.

Nya ägardirektiv har tagits fram

Diskussioner har förts en längre tid på politisk nivå om delat ägarskap för flygplatsen. Syftet har varit att hitta en gemensam väg för att utveckla flygverksamheten utifrån ett regionalt perspektiv.

– Överläggningarna med Region Jönköpings län har varit konstruktiva. Vi har varit angelägna om att hitta en långsiktig ägarstruktur som kan skapa bättre förutsättningar för den regionala flygverksamheten. Det sker mycket utveckling på tekniksidan inom flyget som innebär möjligheter till omställning utifrån miljö- och klimathänsyn. Bland andra utvecklingsområden finns näringslivets behov, samhällsberedskap, samt transporter relaterade till hälso- och sjukvården, säger Andreas Persson (S) kommunalråd och ordförande i Jönköping Rådhus AB, moderbolaget för de bolag där Jönköpings kommun är majoritetsägare, däribland Jönköping Airport AB.

En arbetsgrupp har arbetat med de många detaljfrågorna kring flygplatsen, där det bland annat ingått att ta fram nya ägardirektiv för bolagets uppdrag och roll.

– Vi ser positivt på att vi i Region Jönköpings Län får en stark delägare som blir delaktig i att utveckla flygplatsen för framtiden, säger Sofie Hagman, vd för Jönköping Airport AB.

Fram till årsstämman 2023 tillförs styrelsen fem ledamöter från Region Jönköpings län, som också kommer att ha ordförandeposten under nästa mandatperiod 2023-2026, då ny styrelse utses.

Organ- och sjuktransporter med flyg

Jönköpings flygplats har tre verksamhetsområden: Reguljärtrafik, chartertrafik och fraktflyg. Dessutom ett samhällsuppdrag som omfattar bland annat ambulansflyg, brandflyg, karantänsflygplats och tillfällig beredskapsflygplats.

I dagsläget finns ingen reguljär passagerartrafik, däremot charter till sex destinationer och dessutom inkommande chartertrafik sommartid med resenärer från bland annat Tyskland, Österrike och Schweiz.

Fraktflyget är omfattande och handlar om såväl reservdelar till näringslivet och sjukvården som e-handelsvaror. Sedan 31 januari 2022 är också postflyget tillbaka då Postnord dagligen flyger Stockholm-Jönköping-Växjö.

Samhällsuppdraget är också omfattande. Under 2021 gjordes cirka 120 rörelser med organtransporter och sjuktransporter med flyg, transporter som koordineras av Svenskt Ambulansflyg, ägt av landets 21 regioner.

I den utredning som Trafikverket gjort på regeringens uppdrag om landets beredskapsflygplatser föreslås också att Jönköping blir permanent beredskapsflygplats, vilket innebär ett åtagande kring öppettider men också förväntningar på långsiktig ekonomisk ersättning.

Jönköping Airport AB har en ekonomiskt tuff situation, som förvärrats under coronapandemin med vikande passagerarsiffror. Att gå in som delägare i bolaget innebär ett ekonomiskt åtagande som aktieägare, men också möjlighet att delta i utvecklingen av verksamheten.

Miljömässigt hållbar utveckling
Både Jönköpings kommun och Region Jönköpings län betonar att engagemanget i flygplatsen ska genomsyras av en långsiktigt hållbar utveckling. En del i detta kan vara eldrivna flygplan som utvecklas i Sverige och som kan vara i luften inom några år på distanser upp till 40 mil.
Regionfullmäktige behandlar ärendet 19 april med målsättning att Region Jönköpings län blir delägare i flygplatsen från 1 juni 2022.
Mer fakta/Jönköpings flygplats:
Den utredning som Jönköpings kommun beställt under 2021 ”Nyttan med Jönköping Airport” pekar bland annat på flygplatsens gynnsamma logistiska läge, och en majoritet av de 40 aktörer som intervjuats svarar i varierande grad att de har behov av flygplatsen.