Nyheter

Nio regioner: ”Bryt bristen på samhällsbyggare genom järnvägscollege”

Utan samhällsbyggare stannar Sverige. Kompetensförsörjningen inom järnvägsbranschen måste bli bättre och knytas till arbetsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen, där många reser till jobb och studier.

Det menar de nio regionerna i Mälardalsrådets storregionala samarbete En Bättre Matchning. Man har länge arbetat för att frågorna ska få högre prioritet.

Nu lämnar Mälardalsrådet in ett tydligt yttrande när Trafikverket utreder bildandet av ”järnvägscollege” i landet.

– Bristen på samhällsbyggare är påtaglig i Stockholm-Mälarregionen och försenar och fördyrar såväl upprätthållandet av den befintliga infrastrukturen som genomförandet av nya angelägna järnvägsprojekt. 8 av 10 tågresor i Sverige börjar eller slutar i Stockholm, men regionen saknar utbildningsplatser för bland annat ban-, el-, signal- och järnvägstekniker. Bristen på kompetens riskerar att slå mot järnvägsnätet i hela landet, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

På uppdrag av regeringen utreder Trafikverket bildandet av en branschskola ”järnvägscollege”, för att hantera kompetensförsörjningen inom järnvägens infrastruktur. Bristen på samhällsbyggare har tidigare uppmärksammats av En Bättre Matchning (EBM), det storregionala samarbetet i Stockholm-Mälarregionen inom strategisk kompetensförsörjning mellan regionalt utvecklingsansvariga de nio länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Värmland. Mälardalsrådet har nu lämnat ett yttrande utifrån de gemensamma ståndpunkterna.

Sammanfattning av yttrandet

Mälardalsrådet ser positivt på att Järnvägscollege kan ha ett övergripande ansvar för att organisera samverkan mellan branschen och utbildningsanordnare inom järnväg.

Den stora efterfrågan på samhällsbyggare i Stockholm-Mälarregionen är väl känd och har tidigare presenterats i Mälardalsrådets rapport ”Bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn”. Järnvägscollege kan ha en samordnande funktion och en drivande roll i att säkra geografisk spridning av utbildningsplatser.

Det behövs en gemensam kravställning och målbild som ger incitament för olika aktörer att delta i järnvägscollage. Certifiering kan vara en väg, men om processen blir allt för tidskrävande kommer det att avskräcka aktörer.

Säkerställ långsiktighet i organisation och finansiering. Det behövs en långsiktigt hållbar finansieringsplan för Järnvägscollege som ordinarie verksamhet.

Läs yttrandet i sin helhet på Mälardalsrådets hemsida.
En Bättre Matchning
En Bättre Matchning är det storregionala samarbetet i Stockholm-Mälarregionen inom strategisk kompetensförsörjning mellan regionalt utvecklingsansvariga de nio länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Värmland. Inom ramen för samarbetet har ett flertal rapporter tagits fram som beskriver kompetensförsörjningen inom samhällsbyggnad. Läs mer på www.enbattrematchning.se
Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se