Nyheter

Spårvägen vinner Trafikverkets arkitekturpris

Spårvägen i Lund vinner Trafikverkets arkitekturpris 2021. Enligt juryn är spårvägen mellan Lund C och ESS ”ett grönt stadsbyggnadselement som knyter samman gammalt och nytt och som redan har blivit ett självklart inslag i stadsbilden”.

Priset delades ut på Arkitekturgalan den 7 april.

– Lundaborna är att gratulera till en spårväg som får högsta betyg i gestaltning av Sveriges arkitekter. Glädjas kan även alla i den kommunala förvaltningen som ser till att spårvägen fungerar i en stadsmiljö under ständig utveckling, säger kommunalrådet Jan Annerstedt, ordförande i tekniska nämnden.

Spårvägen i Lund utgör ryggraden i ett nytt stråk för kunskap och stadsutveckling mellan den historiska stadskärnan och den nya forskningsanläggningen ESS i Brunnshög. Utformningen är öppen och integrerad i stadsrummet med inspiration från moderna europeiska spårvägssystem. Estetik, säkerhet och funktion har gått hand i hand vid utformningen och gestaltningen av det offentliga rummet. Spårvägen återbrukar och omgestaltar befintliga gaturum och höjer de estetiska kvaliteterna utmed hela sträckan.

Sveriges Arkitekters jury skriver i sin motivering bland annat:

”Med enkelhet i gestaltningen och lyhördhet för Lunds historiska kvaliteter har spårvägen inpassats i stadsmiljön. Med en genomtänkt utformning – från markbeläggning och ledstråk till belysningsstolpar och väderskydd – har spårvägen gjorts så visuellt tydlig att man inte behövt skapa barriärer som bryter sönder stadsrummet.”

Pernilla von Strokirch, kommunens projektchef, berättar att projektet tidigt skapade en tydlig målbild för gestaltningen av spårvägen och angränsande gaturum som man sedan jobbade aktivt mot under hela projekttiden. Robusta material har valts som är hållbara över lång tid:

– Vi har jobbat omsorgsfullt och målinriktat med gestaltning av spårvägen och av stadsrummen i stråket under hela processens gång. Våra riktlinjer för gestaltning av spårvägen, som togs fram redan i detaljplaneskedet, har utgjort en viktig grund som vi styrt mot i våra vägval genom hela projektet, både i projekterings- och byggskede. Det har varit vägledande i val av material och detaljutformning av både den tekniska utrustningen och omgivande stadsrum.

Riktlinjerna för gestaltning av spårvägen har tagits fram av Lunds kommun tillsammans med Atkins.