Nyheter

Tågföretagen: ”Konkreta besparingar på 100 miljarder – fullt möjligt”

Text: Tågföretagen

Blir nybyggnation bara dyrare och dyrare? Nej, inte om man får tro färska rön från Trafikverket. Det finns tiotals miljarder att spara. Konceptet tåg på brobanor, som vi berört tidigare, är en realitet och har fått fäste. När den detaljerade planeringen av nya sträckor genomförs bör naturligtvis övervägas i vilken utsträckning den kostnadsbesparande tekniken kan användas.

Besparingarna skulle kunna överstiga 50 miljarder bara på projektet Nya stambanor och i kombination med den snabbare utbyggnadstakten, så uppstår ytterligare samhällsvinster. Även för annan järnvägsutbyggnad kan miljardbesparingar göras. Vi utesluter inte att besparingar och samhällseffekter i nivån 100 miljarder kan realiseras inom ramen för nuvarande ambitioner för järnvägsutbyggnad i Sverige.

Efter beslut av riksdagen i veckan gäller från den 1 juni 2022 ny järnvägslagstiftning i Sverige – motsvarande fjärde järnvägspaketet.

Läs mer om ändringarna.

Trafikverket föreslår nu att myndigheten ska ta över tre underhållskontrakt från inom några år och därefter driva dessa i egen regi i syfte att lära sig mer om vad beställarrollen innebär och kräver. Tågföretagen rekommenderar inte denna utveckling. Vi anser att marknaden för järnvägsunderhåll ska få en chans att etablera sig innan det sker större förändringar, men liksom Trafikverket anser vi att det finns ett behov av Trafikverkets lärande som beställare. De huvudsakliga områden som kan bli aktuella för en överflyttning till myndighetsregi är Södra Malmbanan, Ostkustbanan och Mälarbanan.

Läs mer i en separat artikel.

Punktligheten står i centrum för JBS – Järnvägsbranschens samverkansforums – viktigaste initiativ TTT, Tillsammans för tåg i tid. I veckan var det stormöte mellan branschens punktlighetsansvariga och JBS ledning.

Det blev en väl investerad dag med många spännande diskussioner. Vi har en lång rad initiativ inom branschen som förbättrar vår punktlighet, men även arbetet med att bli mer effektiva vid störningar är prioriterat. Järnvägen är ett system med många olika aktörer, som vardera kan ses som en kugge i ett kugghjul, och ingen kan på egen hand nå full effekt utan att ta hänsyn till hur systemet fungerar och hur andra bidrar. Vi kan inspirera varandra genom de initiativ som startats och fallit väl ut.