Nyheter

Svensk Sjöfart: Tre nya sjöfartsreformer efterfrågas

Sjöfarten står för cirka 90 procent av all import och export och under ett vanligt år reser cirka 30 miljoner passagerare med fartyg till och från Sverige. Sverige är helt beroende av sjöfarten i både freds-, kris- och krigstider.

Därför behövs nu tre nya sjöfartsreformer för att säkra Sveriges framtid, detta skriver branschorganisationen Svensk Sjöfart idag då ett nytt förslag på sjöfartsagenda presenteras i samband med föreningens årsmöte.

I den nya rapporten föreslås inte bara tre reformer utan också femton konkreta åtgärder. De tre reformerna som föreslås är:

Reform för fler och växande svenska rederier och fler svenskflaggade fartyg

Reform för grön och smart sjöfart

Reform för att säkerställa Sveriges behov av sjöfartskompetens

– Tack vare sjöfart fungerar Sveriges import och export och transporter av människor. Storleken på den svenska handelsflottan har dock stått stilla under många år och för att säkra upp landets transporter ser vi ett stort behov av att sjöfartsreformer nu genomförs. Vår uppmaning till samtliga partier är att se till att reformerna genomförs så att Sveriges försörjningsberedskap, företagens konkurrenskraft och klimatarbete säkerställs. En stark rederinäring är en strategisk resurs och för att sjöfarten ska fungera behövs både ett bra företagsklimat. Detta tillsammans med satsningar på kompetensförsörjning och rekrytering till branschen. Vi ser med dagens geopolitiska läge, där en stor brist på sjöfartskompetens väntas, att det är helt nödvändigt att vi exempelvis blir mer självförsörjande gällande sjöfartskompetens, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

Inom de tre sjöfartsreformer som krävs finns även femton konkreta åtgärder som bidrar till att Sverige blir en stark sjöfartsnation och blir ledande inom hållbar, innovativ och smart sjöfart.

– Redan idag är den svenska sjöfartssektorn världsledande inom exempelvis klimatområdet och svenska rederier satsar stort för att minska exempelvis utsläppen. För att uppnå målen har vi identifierat de konkreta åtgärder som bör ingå i reformerna. Två aktuella frågor där arbete bör startas redan i år är en utveckling av tonnageskatten och att Sveriges nya isbrytare finansieras med statliga medel, både gällande drift och investering, säger Anders Hermansson.