Nyheter

Så får kommunerna hjälp med bättre taxiupphandlingar

Bristande konkurrens, överprövningar och högre priser, det kan bli resultatet när upphandlingen inte håller måttet. Därför har taxibranschen tagit fram en guide som ska hjälpa kommunerna att ställa rätt krav.

Trots att det kan handla om resetjänster för flera miljoner kronor avstår många taxiföretag från att lämna anbud, helt enkelt för att upphandlingar av samhällsbetalda taxiresor ofta är otydliga och svårtolkade.

– Upphandlare är sällan experter på taxitjänster. Jag tror att många vill ta det säkra före det osäkra och därför ställer en hel del ospecificerade krav. Resultatet blir att de får både färre och sämre anbud, vilket i slutändan drabbar resenärerna, säger Anna Nersing, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Svante Skarin är driftchef på TYA-anslutna Hudiksvalls Taxi AB och han bekräftar bilden: Om det finns många oklarheter i upphandlingsunderlaget är det svårt för taxientreprenören att beräkna kostnaderna.

– Det kan leda till extra kostnader för oss entreprenörer, men också en fördyrning för den upphandlande parten eftersom vi då behöver större marginaler i vårt anbud.

Redogör för avvikelser

Med taxibranschens parter i ryggen har TYA därför tagit fram en branschnorm som ska fungera som ett stöd under upphandling. Det övergripande målet är att skapa mer enhetliga upphandlingsdokument med tydliga krav. Då kan taxibolagen lättare planera sin verksamhet och troligen sänka sina anbudspriser.

– Vi tydliggör kraven som en upphandlare bör ställa på taxibolagen, men även krav som de inte bör ställa. Om alla krav är tydligt formulerade och specificerade kan anbudsgivaren räkna på vad det kostar att erbjuda tjänsterna, säger Anna Nersing.

Som representant för branschen hoppas Svante Skarin att TYAs guide kommer att användas av alla upphandlande parter.

– Det är viktigt att alla i branschen får kännedom om att den finns. Det borde alla vinna på.

5 tips till den som upphandlar taxitjänster:

Ställ konkreta och relevanta krav. Det minskar risken för överprövningar.

Ställ inte krav du inte avser att följa upp. Förenkla och förtydliga.

Öppna upp för dialog. Ställ frågor till branschen och potentiella anbudsgivare.

Redogör för vilka avvikelser som kan uppstå, och rutinerna för att hantera dem.

Börja i tid! Avtalet ska gärna vara undertecknat ett år innan avtalsstart.

TYA med på Taxi i Norr

Den 12-13 maj arrangeras mässan Taxi i Norr på Södra Berget i Sundsvall. TYA är förstås på plats för att prata om Branschnorm Taxi för upphandling av samhällsbetalda resor.