Nyheter

Hälften av alla tunga fordon kör överlastade

Mätningar på 31 platser runt om i landet visar att överlastandelen är fortsatt hög. Det preliminära resultatet av mätningarna för 2021 visar att 42 procent av de tunga fordonen kör överlastade. Tunga fordon i detta fall är fordon med en bruttovikt på över 35 ton.

I Trafikverkets undersökning, ”Tunga Fordons vikt i rörelse” för år 2021 visar att överlastandelen för tunga fordon uppgår till 42 procent. Överlastandelen har från 2014 ökat betydligt. 2014 uppmättes en överlastandel på 24 procent, 2015 var överlastandelen 38 procent för att stiga ytterligare under perioden 20162018 till 48 procent. 2021 uppmättes en överlastandel på 42 procent.

– Vi ser allvarligt på att nästan vartannat tungt fordon på vägarna kör med överlast. Detta är ett problem eftersom överlaster leder till ökad nedbrytning av vägar, snedvriden konkurrens och sämre trafiksäkerhet. Vi behöver arbeta på bred front för att komma tillrätta med problemet och där är våra samarbeten med branschen viktiga, säger Lennart Kalander, chef för Nationell planering på Trafikverket.

Rätt lastade fordon är bra för vägarnas tillstånd, trafiksäkerheten och branschen

Bristande regelefterlevnad ger upphov till snedvriden konkurrens inom branschen samt ökade olycksrisker beroende på otillräckliga fordonsegenskaper. Såväl myndigheter och organisationer som godstransportköpare och godstransportörer vill att godset och transporterna framförs på ett lagligt och säkert sätt på våra vägar.

Överlastade tunga fordon ger allvarliga konsekvenser på trafiksäkerhet och framkomlighet. Det ökar även slitaget på våra vägar och leder till ökade underhållskostnader vilket gör att Trafikverket behöver prioritera bort andra underhållsåtgärder på vägsidan.

Läs undersökningen Tunga Fordons vikt i rörelse för år 2021