Nyheter

Rent vatten kräver fungerande VA-infrastruktur

Att vattnets kretslopp fungerar är en avgörande del av en hållbar framtid. I det kretsloppet finns Uniwater, från vattenverket till användaren och sedan tillbaka till reningsverket. Med specialistkompetens inom vatten- och avloppsverk, pumpstationer, el och automatik samt VA-produkter har Uniwater ett helhetsperspektiv på lösningar för VA-infrastruktur.

Uniwater är en nordisk koncern med affärsområden och dotterbolag specialiserade på VA-lösningar och vatteninfrastruktur. Koncernens fokus är att förena och utveckla bolag inom olika delar av VA-branschen.

– Våra dotterbolag samverkar och använder varandras kompetens och erfarenheter för att ta fram produkter som ska fungera och vara hållbara under lång tid, säger Fredrik Jonsson som är vd på Uniwater.

Han konstaterar att samhällets krav på vatten och avlopp ökar. Det är bland annat ökade avskiljningskrav i reningsverk med krav att ta hand om bland annat fosfor och kväve.

– Det kommer även ökade EU-krav på att ta hand om läkemedelsrester. Många kommunala reningsverk kommer att behöva uppdateras för att klara dessa framtida krav. Uniwater kan hjälpa kommunerna med bra, innovativa och kostnadseffektiva lösningar.

Innovativa lösningar

Ett annat problem är läckande ledningar och hög energiförbrukning. Beräkningar visar att 20–25 procent av vattnet i vattenledningar läcker ut i dag innan det når slutförbrukaren. När det gäller avloppsledningar beräknas inläckaget vara så mycket som 50 procent. Pumpar får då högre drifttid med högre energiförbrukning som följd.

– Det är dagvatten och grundvatten som tar sig in avloppsrören. Det betyder att vi ibland renar 50 procent mer vatten än vi skulle behöva. Här har vi och kommunerna en stor utmaning. Vi vill vara med och ta fram innovativa lösningar som kan råda bot på det eftersatta underhållet av vatten- och avloppsledningar i Sverige, säger Fredrik Jonsson.

Bred kompetens

Uniwater omsatte förra året cirka 700 miljoner kronor med cirka 240 anställda specialister. Koncernen har fyra affärsområden. VA-verk projekterar och bygger vatten- och avloppsverk.

Pumpstationer producerar pumpstationer i olika material och utföranden i tre bolag. El och automation tillverkar automatskåp med tillhörande programmering, för styrning av pumpstationer, vattenverk och reningsverk.
Affärsområde Produkter utvecklar och tillverkar nischprodukter för VA-branschen. Det är kopplingar, ventiler, luckor med mera som oftast säljs via VA-grossister.

Vill växa i Norden

– För att öka innovation och samverkan mellan affärsområdena ännu mer är vår strategi att växa både organiskt och med förvärv i Norden, berättar Fredrik Jonsson.
Han poängterar att ett fungerande kretslopp för vatten förutsätter att vi har effektiv vattenrening och ser till att minska ut- och inläckage i de ofta eftersatta ledningssystemen.

– Det finns inget som är så hållbart som rent vatten. Det är en förutsättning för det moderna samhället, vilket beskrivs i ett av FN:s klimatmål: ”Rent vatten och sanitet för alla”.