Nyheter

Gröna Mobilister positiva till Klimaträttsutredningens slutbetänkande

Föreningen Gröna Mobilister, som nyligen bytt namn från Gröna Bilister, ställer sig positiva till flera av de förslag som förs fram kring transportplanering i Klimaträttsutredningens slutbetänkande.

Enligt Klimaträttsutredningens slutbetänkande krävs en starkare styrning mot ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg behöver minska för att Sveriges långsiktiga klimatmål ska uppnås.

Det ligger i linje med de förslag som Gröna Mobilister fört fram där föreningen har påpekat behovet att ändra i flera förordningar för att fyrstegsprincipen ska få ett större genomslag. Gröna Mobilister håller med om att myndighetsinstruktionen till Trafikverket måste breddas från fokuset att bygga ny infrastruktur till att i större utsträckning utgå från steg 1 och 2 i fyrstegsprincipen, alltså att i första hand överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och valet av transportsätt samt att genomföra åtgärder för att optimera den befintliga infrastrukturen.

Jesper Johansson, ordförande för Gröna Mobilister:

– Det är glädjande att utredningen föreslår att Trafikverkets instruktion ändras så att myndigheten får i uppgift att verka för ett transporteffektivt samhälle där personbilen ska ta mindre plats och nya mobilitetslösningar ges ökade möjligheter. Det är något vi i Gröna Mobilister har slagits för länge. Det här kommer att ge mycket bättre förutsättningar för Sverige att utveckla en hållbar mobilitet som utgår från användarens behov och inte den privatägda bilen.