Nyheter

Mobility Sweden: ”Fortsatta störningar i leverantörskedjorna”

– Under maj i år registrerades 26 413 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 9 procent jämfört med i fjol. Årets maj månad har ett relativt svagt utfall baserat på att snittet för maj de senaste fem åren ligger på 29 000. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med ca 14 procent, jämfört med samma period förra året. Under maj var andelen bensinbilar ovanligt hög för innevarande år och blev den främsta drivlinan bland nyregistreringarna, vilket vi härleder till den skärpta malusen 1 juni men också till de långa leveranstiderna på laddbara bilar. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Den utdragna komponentbristen är ett stort problem för fordonsindustrin till följd av kriget i Ukraina och Kinas nedstängningar på grund av pandemin – som medför att leveranstiderna blir ännu längre och kostnaderna ökar, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Mobility Swedens prognos för 2022 revideras ned till 300 000 personbilar

– Kriget i Ukraina samt omfattande nedstängningar på grund av pandemin i Kina medför stora störningar i globala leverantörskedjor som slår fortsatt hårt mot fordonsindustrin. Bristen på flera nyckelkomponenter tvingar den globala fordonsindustrin att reducera produktionen och i vissa fall stoppa den temporärt. Kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron får konsekvenser på den svenska fordonsmarknaden med både längre leveranstider och högre kostnader. Positivt är emellertid att efterfrågan är fortsatt stark och orderböckerna välfyllda, men det redan pressade utbudet utgör en betydande flaskhals och ger allt längre leveranstider. Detta medför att vi återigen reviderar ned vår prognos för innevarande år till 300 000 nya personbilar och behåller prognosen på 40 000 lätta lastbilar. Prognosen präglas fortsatt av mycket hög osäkerhet och vi kommer löpande att se över den, fortsätter Mattias Bergman.

47 procent av personbilarna var laddbara och näravar fjärde en elbil

– Andelen laddbara bilar uppgick till drygt 47 procent i maj, med en relativt jämn fördelning mellan elbilar och laddhybrider. Under perioden januari-maj uppgår andelen laddbara bilar till ca 51 procent av årets registreringar, jämfört med drygt 37procent i fjol, säger Mattias Bergman.

– Kostnadsökningarna är omfattande i spåren av flaskhalsar och accelererande energi- och andra råvarupriser. Detta leder till att fordonspriser kommer att öka mer än inflationen, på grund av det höga innehållet av metaller vars kostnader har rusat. Konsekvensen blir att ca 25 procent av årets registrerade klimatbonusbilar, som före kriget låg under pristaket nu ligger över. Mobility Sweden anser därför att regeringen bör justera det planerade bonustaket den 1 juli från 700 000 till 800 000 kronor för att inte kraftigt minska utbudet av laddbara bilar för konsumenterna, samt att senarelägga ikraftträdandedatumet till efter årsskiftet för ge konsumenter bättre framförhållning och att ha en bättre bild över de krigets effekter på kostnader,säger Mattias Bergman.  

– Privatkunder fortsätter att vara drivande i att elektrifieringen ökat tempot, vilket beror på att många nya modeller i olika prissegment lanserats sedan i slutet av 2021. Privatleasing har även blivit den vanligaste finansieringsformen för laddbara bilar i denna kundgrupp, med två av tre laddbara bilar som var privatleasing 2021. De förändrade förmånsreglerna har samtidigt medfört en dämpning av laddbara bilar hos företagskunderna, även om detta segment är fortsatt viktigt för att driva omställningen, fortsätter Mattias Bergman.

En ökning för lätta lastbilar – men Bonus-malus systemet behöver förändras

– Nyregistreringarna av lätta lastbilar uppgick till 2 983 i maj, vilket motsvarar en ökning med 7 procent jämfört samma månad i fjol. Hittills i år har dock registreringarna minskat med drygt 23 procent jämfört med samma period förra året. Den höga malusen för lätta lastbilar gör att många kunder behåller sina fordon upp till 60 månader istället för det normala 36 månader, vilket delvis förklarar årets minskning. Dock finns det ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken och orderböckerna är fyllda. Den 1 juni skärps malusen återigen, men vi ser inte samma uppsving i registreringarna under maj som mars i fjol inför malushöjningen den 1 april. En bidragande orsak är säkerligen att bristen på halvledare och andra komponenter medfört att leveranserna inte kunnat möta efterfrågan sedan halvårsskiftet i fjol, säger Mattias Bergman.

– Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 9 procent under maj månad, 269 fordon. Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 1 360 jämfört med 879 i fjol. De senaste månaderna har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter. Här är möjligheten att kunna köra på B-körkortet upp till 4,25 ton för el eller gasfordon viktig för att stödja segmentets omställning. Den höjda fordonsskatten från och med idag för nyregistrerade lätta fordon slår särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt. Sverige behöver särskilja malusen för lätta lastbilar från personbilar på samma sätt som man gör inom EU när det gäller de bindande utsläppskraven för koldioxid. Man bör inte heller införa det planerade pristaket för bonusen den 1 juli för lätta lastbilar då det rör sig om ett yrkesredskap med ett högre inköpspris, fortsätter Mattias Bergman.

Uppgång för tunga lastbilar och kraftig ökning av bussregistreringar

– Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 510 fordon i maj, en ökning med ca 4 procent. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 2 124, vilket är en minskning med drygt 11 procent. Även på denna marknad är det produktionsstörningar till följd av kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina som har en dämpande effekt, säger Mattias Bergman.

– Nyregistreringarna av bussar ökade kraftigt i maj med 189 procent jämfört med samma månad i fjol och 260 bussar registrerades. Uppgången kan härledas till offentliga upphandlingar samt att resandet nu ökar då pandemin klingar av. Under perioden januari-maj registrerades 441 bussar, vilket är en ökning med ca 25 procent. Under maj registrerades 36 elbussar vilket motsvarade ca 14 procent av månadens registreringar. Hittills i år uppgår andelen elbussar till drygt 18 procent jämfört med 39 procent januari-maj 2021, avslutar Mattias Bergman.

Registreringsperioden för maj omfattar registreringar från 1 till och med 31 maj. Antalet registreringsdagar är en dag mer än i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar maj 2022”.

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.