Nyheter

Hur kan det bli enklare att cykla i Göteborg?

Nu håller trafikkontoret i Göteborgs Stad på att testa i ett projekt i de två stadsdelarna Majorna och Backa.

När kommunfullmäktige gav trafikkontoret i uppdrag att öka verkställigheten av stadens cykelprogram var det stadsdelarna Majorna och Backa som valdes ut som pilotområden. Under projektet, som ska pågå hela 2022 och 2023, kommer trafikkontoret att testa och utvärdera olika enkla åtgärder i de båda stadsdelarna. Det kan vara allt från att måla linjer och förbättra skyltning till att skapa lugna cykelstråk och investera i cykelparkeringar.

– Ett exempel på en konkret åtgärd är att vi under våren har utökat Styr & Ställ till Backa, säger Malin Månsson, cykelstrateg på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Fokus ligger på kostnadseffektiva och enklare åtgärder, som inte kräver omfattande förarbeten eller större ombyggnationer.

– Målet är att skapa enklare, mer framkomliga och säkrare cykelmöjligheter inom Backa och Majorna och att stimulera fler till att cykla. En del åtgärder kommer att bli permanenta och andra, som kanske inte fungerar så bra, tar vi bort, säger Malin Månsson.

Att det är just Backa och Majorna som har valts ut som pilotområden beror på att de är två stadsdelar med olika situation och behov. I Backa är andelen cyklister lägre än i stora delar av staden och området är under utveckling. I Majorna är däremot andelen cyklister högre och det finns flera utpekade brister och behov i cykelvägnätet.

– För att öka cyklandet behöver vi skapa tydligare och säkrare cykelnät i båda stadsdelarna. Det hållbara resandet måste öka om vi ska klara våra miljömål och cykling har dessutom positiva effekter på vår hälsa, säger Malin Månsson.