Nyheter

SFVF och SBF: Även bilverkstäder ska ses som en resurs i ny EU-förordning för batteriåtervinning

Europaparlamentet och Europeiska Rådet ska fatta beslut om en ny förordning för batterier och förbrukade batterier, samt om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020. Rätt utformad kan den nya EU-förordningen ta till vara på den service och resurs som även bilverkstäder kan utgöra för underhåll och återvinning av elbilars batterier.

Med anledning av beslutet vill Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, och Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, som branschorganisationer i sammanhanget påpeka för svenska EU-parlamentariker att såväl bilverkstäder som reservdelsdistributörer kan vara viktiga länkar inom värdekedjan för batteriåtervinning och en andra livscykel för batterier i första hand till fordon.

– Men det kräver också att parlamentet och rådet vidgar perspektivet utanför fordonstillverkarnas sfär. Det vill säga, betraktar frågan ur ett hållbarhetsperspektiv både upp- och nedströms inom automotivesektorn, samt att verkstäderna, oavsett om de är auktoriserade eller fristående, ges möjlighet att tillgå hela den kund- och fordonsgenererade i realtid. Något som är nödvändigt för att ingå i batterivärdekedjan, förklarar Johnny Bräster och Bo Ericsson, ordföranden för SBF respektive SFVF, i ett gemensamt uttalande.

Tillgång till den kund- och fordonsgenerade datan är ett ”måste” för att kunna utföra ett fackmässigt reparations- och underhållsarbete, enligt de båda branschorganisationerna. Dessutom innebär det att i samband med batteriarbetet kan även verkstaden genomföra en uppdatering av fordonets mjukvara, något som inte är helt oviktigt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

– Men vi vill se ett ännu mer utvecklat cirkulärt tankesätt. Detta för att påskynda arbetet med grön omställning av fordonsparken. Förmodligen skulle en förlängd livscykel av rullande vagnpark genom reparation, renovering samt tekniska uppdateringar inom trafiksäkerhets- och miljöprestanda även vara ett klimatsmart och resurssnålt tillvägagångssätt att stimulera under en utfasningsperiod. Inte minst nu när förbränningsmotorn fått en utmätt tid, säger Johnny Bräster och Bo Ericsson.

Enligt SBF och SFVF borde det vara aktuellt med någon form av en samlad och lagstadgad livscykelbaserad hållbarhetsdeklaration av bilar. Detta skulle påskynda omställning samtidigt som konsumentkraft skulle stimulera konkurrens och innovation.

– I nuläget finns endast krav på bränsledeklaration och WLTP. Dessutom ska 95 procent av vikten vara återvinningsbar. En hållbarhetsdeklaration ska börja på komponentnivå och sträcka sig till återvinning av den utskrotade bilen. Här skulle Sverige kunna bli ett föregångsland inom EU, avslutar Johnny Bräster, SBF, och Bo Ericsson SFVF.