Nyheter

Höga krav för utbyggnaden av fiber med stödmedel

Regeringens mål för den svenska bredbandsutbyggnaden är högt ställda och det är även de tekniska kraven på ett hållbart och långsiktigt fibernät.

För att nå ut med bredband till alla hushåll, fritidshus och företag på landsbygden passerar fiberkablarna genom åkermark, betesmark, vägar, vatten och över berg. All förläggning ska ske så att marken ska kunna fortsätta att användas till det den är ämnad för.

Förläggningsdjup och placering är viktig för både markägare och nätägare, därför görs först en grovplanering, sedan detaljplanering och efter utförandet sker inmätning och slutbesiktning. Vår målsättning är att störa så lite som möjligt så att markägaren kan bruka sin mark som vanligt men ändå vara med och bidra till att fler på landsbygden kan ta del av digitala tjänster som bankärenden, vård i mobilen, skoluppgifter eller arbete på distans.

Så säkerställer Open Infra att utbyggnaden följer de höga kraven

Utbildning Robust fiber

All personal på Open Infra har under våren 2022 blivit utbildade inom Robust fiber. Kundtjänst och administrativ personal har haft en halvdag med en övergripande genomgång av vad Robust fiber innebär och innefattar. All personal som arbetar med nätdesign, markberedning, projektledning och besiktning har genomgått certifieringsutbildning. En certifiering är personlig och giltig i fem år.

Tekniska föreskrifter med krav på fotodokumentation

Utifrån Robust fiber och Open Infras tekniska egna krav på fibernätsutbyggnad har vi en dessutom en handbok med tydliga instruktioner och bilder som alla våra underentreprenörer har fått. Till den hör checklistor som vi tillsammans med underentreprenören går igenom samt begär fotodokumentation.

Open Infra uppmuntrar alla sina underentreprenörer att utbilda sin personal i Robust fiber, men då certifieringsprovet inte erbjuds på engelska är det fortfarande inte möjligt för alla att genomföra provet. De kan dock alltid delta i utbildningen. Open Infra har erbjudit Robust fiber och Incert, som ansvarar för provdelen, att bidra till en översättning på provet till engelska.

Kraven ställs indirekt på alla nätägare

Kraven ställs indirekt även på nätägare som inte bygger med stödmedel när det handlar om att till exempel samordna kabelförläggning på vissa sträckor. För att Open Infra ska kunna förlägga kabel i någon annans kanlisation krävs det att även den kanalistaionen uppfyller Robust fiber och Open Infras egna krav för hur nätet ska byggas.

Alla som bor i Open Infras nät ska känna sig trygga med att nätet levererar god kvalitet och höga hastigheter därför är det viktigt att utbyggnaden sker med framtidens krav samtidigt som vi löpnade uppgraderar befintligt nät till att hålla samma höga nivå.

Om stödmedelsutbyggnaden i Sverige

Fiberutbyggnaden i Sveriges landsbygd och glesbygd finansieras av EU Next Generation EU och tilldelas av Post- och Telestyrelsen (PTS) genom en årlig ansökningsprocess under tre år; 2021, 2022 och 2023.  EU:s stödmedel är dedikerat till det passiva nätet, medan det aktiva nätet med teknisk utrustning i noder och datahallar finansieras av Open Infra, medan den sista sträckan på kundens tomt finansieras av tomtägaren själv. För att säkerställa att hela kedjan byggs för framtiden ställs högra krav på Open Infra, våra underentreprenörer och leverantörer. Tillsammans bygger vi fiber till dem som fortfarande väntar på en stabil bredbandsuppkoppling.