Nyheter

Resandet med järnväg, spårväg och tunnelbana var fortsatt påverkat av coronapandemins restriktioner under 2021

Antalet genomförda resor under året var i nivå med 2020, men jämfört med 2019 så minskade antalet resor med 37 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

Under 2021 genomfördes 508 miljoner resor med järnväg, spårväg och tunnelbana, vilket var i nivå med antalet resor 2020. Jämfört med 2019 innebar det dock en nedgång med 37 procent. Den sammanlagda reslängden för alla resenärer, uppgick till drygt 9,6 miljarder personkilometer, en minskning med 2 procent jämfört med 2020 och 44 procent jämfört med 2019 (Figur 1).

De fortsatta restriktionerna till följd av coronapandemin under 2021 har gjort att återhämtningen till tidigare nivåer uteblev, säger Abboud Ado, statistiker på Trafikanalys.

I genomsnitt reste varje invånare i Sverige 920 kilometer med järnväg, spårväg och tunnelbana under 2021, fördelat på i genomsnitt 49 resor per person. Den genomsnittliga reslängden var i nivå med 2020, men en klar minskning jämfört med 2019. Under 2019 var motsvarande uppgift 1 677 kilometer fördelat på 78 resor.

Godstransporter på järnväg ökade något

Till skillnad från persontransporterna, påverkades inte godstransporterna på järnväg av pandemin. Under 2021 transporterades cirka 72,5 miljoner ton gods på järnväg, en ökning med 4 procent jämfört med 2020 och med 6 procent jämfört med 2019.

 

Figur 1. Persontransportarbete, summan av alla resors längd i miljoner ­kilometer på järnväg, spårväg och i tunnelbanan. Åren 2000–2021.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om bantrafik:

www.trafa.se/bantrafik/bantrafik.

En kort sammanfattning av:

Bantrafik 2021 finns att ladda ned här.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.