Nyheter

Farehamnen i Varbergs byggs ut – frigör mark för nya stadsdelen Västerport

Farehamnen i Varberg byggs ut med en ny hamndel för att frigöra mark för det nya bostadsområdet Västerport. Sprängsten från bygget av Varbergstunneln används för att höja marknivån i den nya hamndelen.

Det pågår ett stadutvecklingsprojekt i Varberg bestående av tunneln för dubbelspår genom staden, bygget av den nya stadsdelen Västerport och bygget av den nya hamndelen.

– När vi flyttar verksamhet från den befintliga hamnen frigörs utrymme för Västerport. Samtidigt kan vi utnyttja bergmassor från tunnelprojektet i de båda andra projekten, säger Marie Johansson som är projektledare för nya Farehamnen.

I den nya hamndelen i Farehamnen byggs en pir för inkommande massaved och timmer och en kaj för utlastning av sågat virke och pappersmassa. Bakom kajen byggs upplagsytor samt ett magasin och ett tält för lagring av pappersmassa. Projektet omfattar även en ny infart till hamnen och två nya tågspår. Den nya hamndelen ska fungera som omlastningspunkt mellan fartyg, järnväg och vägtransporter samt lagring.

Markhöjning

Den största utmaningen med projektet är enligt Ole Steen Christensen, som är projektchef hos totalentreprenören Per Aarsleff A/S, att hantera sättningar och stabilitet i marken.

– Underbotten här på Västkusten är tämligen mjuk. Den består av lera och här är det 30–40 meter under havsnivå ner till berg.

För att klimatsäkra den nya hamndelen mot framtida höjningar av havsnivån höjs marknivån med cirka två meter. Dessutom har en överlast lagts med cirka två meter.

– Överlasten accelererar de sättningar vi räknat med. Efter tio månader tar vi bort överlasten och på lång sikt får vi även mindre sättningar, säger Ole Steen Christensen.

Varbergs kommun har ett avtal med Trafikverket om att ta emot 300 000 kubikmeter bergmassor till nya hamnen och Västerport. Av dessa beräknas cirka 240 000 kubik behövas för markhöjning i hamnen.

– Ur miljöhänsyn känns det fantastiskt att kunna omsätta massorna från ett projekt i ett annat på nära håll och undvika långa transporter. Det är även ekonomiskt fördelaktig då kommunen endast behöver stå för mottagningen av massorna, konstaterar Marie Johansson.

Markförstärkning

För att kunna bygga ny kaj och pir krävs en hel del markförstärkning. Det görs med kalkcementpelare. Intensiteten av pelare ökar ju närmare kajen arbetet når. Närmast kaj blir det paneler av pelare.

I september påbörjas muddring av hamnbassängen till elva meters djup. Vid årsskiftet påbörjas pålningen för pir och kaj. På pålarna monteras sedan prefabricerade pålplattor i betong. Mellan pålplattorna placeras däckelement som sedan gjuts ihop till en sammanhängande konstruktion.

Hela markytan i den nya hamndelen får en toppbeläggning av asfalt. Innan dess dras VA samt el till kranar, fartyg och belysning.

– Målet är att vi ska ha Europas modernaste skogshamn. Då är hållbarhet och miljöanpassning viktigt. Därför skapar vi förutsättningar för elektrifiering nu och i framtiden när vi bygger den nya hamnen, säger Marie Johansson.

FAKTA:

Tidplan: november 2021–juni 2024

Byggherre: Varbergs kommun

Totalentreprenör: Per Aarsleff A/S

Kostnad: 792 Mkr