Nyheter

Utvecklar marint biodrivmedel utan svavel och koldioxid

Ett nytt biodrivmedel baserat på restprodukter från skogen skulle kunna minimera sjöfartens utsläpp av både svavel och koldioxid, visar tester i labbskala.

Biprodukter från sågverk och avverkning har stor potential att bli råvara för ett nytt biodrivmedel, LinEG, som kan ersätta tung fossil brännolja i fartygsmotorer.

LinEG tillverkas genom att biprodukterna från skogen fraktioneras till svavelfritt lignin och cellulosa. Cellulosan kan jäsas till etanol, som kan användas för att producera grön etylenglykol. Den kan i sin tur blandas med ligninet till det nya drivmedlet LinEG. Det innebär att man inte behöver använda fossilbaserad etylenglykol i processen.

Minimalt svavelinnehåll

Sjöfartsnäringen har som mål att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser och svaveloxid under det kommande decenniet för att möta nya regler, långsiktiga mål och krav från kunder på lägre miljöpåverkan från sjötransporter.

– Vi har lyckats producera ett par liter LinEG, som vi utvärderat i en testmotor. Drivmedlet har ett minimimalt svavelinnehåll och med rätt produktionsteknik kan även CO2-utsläppen blir låga, säger Dimitris Athanassiadis, projektledare och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Kräver ytterligare utveckling

I sin nuvarande form kan LinEG inte fungera direkt i dagens marina dieselmotorer som dropin-bränsle. Här krävs ytterligare utvecklingsarbete.

En viktig utmaning är LinEGs relativt låga värmevärde som gör det nödvändigt att antingen fördubbla bränsletankens volym eller att bunkra dubbelt så ofta för att kunna färdas lika långt som med tung brännolja i tanken. Bränslets lägre energiinnehåll kräver också vissa justeringar av motorbränsletillförseln, vilket lägger till ytterligare en viss driftskomplexitet.

Även priset kan bli ett hinder för bred användning. LinEG-bränslet väntas bli dyrare än lågsvavlig fossil brännolja, men billigare än HVO-bränsle, ett förnybart alternativ för bland annat fartyg.

En helt grön process möjlig

Livscykelanalysen av produktionen av bränslets beståndsdelar, produktionen av själva bränslet samt transporter, visar en betydande klimatpåverkan på delar av livscykeln. De mest märkbara effekterna är knutna till etylenglykol, en fossilbaserad kolväteprodukt, som blandas med ligninet för att framställa LinEG-bränslet. Etylenglykol kan dock framställas hållbart, till exempel via jäsning av cellulosa.

– Det finns en möjlighet att sluta cirkeln genom att producera grön etylenglykol i samma process, säger Dimitris Athanassiadis. Nästa steg i vår forskning skulle kunna vara att testa just detta. I de tester vi hittills gjort har vi använt fossilbaserad etylenglykol.

Produktionen av LinEG från inhemska förnybara råvaror har potential att förbättra energisäkerheten eftersom det gör Sverige mindre beroende av importerade råvaror och drivmedel. Idag bedrivs dock ingen storskalig organosolvfraktionering av skoglig biomassa.

– Det finns flera utmaningar att lösa inför en eventuell kommersialisering, men det blir alltmer angeläget att kunna vara självförsörjande vad gäller energibärare. Där utgör Sveriges tillgång på skoglig biomassa en viktig hållbar resurs som kan spela en avgörande roll för att vi ska kunna ställa om till en biobaserad cirkulär ekonomi.

Projektet Svavelfritt ligninbaserat marinbränsle

Forskningsresultaten har presenterats tidigare i ett webbinarium.

Projektgrupp: Dimitris Athanassiadis (projektledare) och David A. Agar, SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet; Joanne Ellis, SSPA; Leonidas Matsakas, Luleå tekniska universitet och Martin Tunér, Lunds universitet.

Referensgrupp: ST1 och Preem.