Nyheter

EU inleder samråd om ny konkurrensreglering av bilverkstadstjänster

EU-kommissionen har inlett det offentliga samrådet kring förslaget till den nya gruppundantagsförordningen med kompletterande riktlinjer för motorfordon. Den nya konkurrensreglerande förordningen, som är föreslagen som en uppdatering till teknisk utveckling av den nuvarande förordningen 461/2010, ska träda i kraft 1 juni 2023.

– Vi kommer att föra fram våra synpunkter i det samråd som är utlyst. Att verkstäderna fortsatt ges möjlighet att konkurrera på lika villkor, att bilägarna fortsatt fritt kan välja servicegivare samt att verkstadens tillgång till den kund- och fordonsgenererade datan säkerställs, är våra ingångsvärden i samrådet, säger Johnny Bräster, ordförande Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF), och Bo Ericsson, ordförande Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF), i en gemensam kommentar till EU-kommissionens besked.

Utkasten – dels en ny förordning, dels kompletterande riktlinjer, bygger på en översyn som inleddes i december 2018 – på grund av att gruppundantagsförordningen för motorfordon upphör att gälla den 31 maj 2023 – med syftet att samla in information om hur reglerna för vertikala (sektorsspecifika) avtal fungerar inom fordonsindustrin.

Berörda parter uppmanas att lämna synpunkter på de föreslagna reglerna senast den 30 september 2022 till EU-kommissionen.

– Avsikten med den föreslagna förlängningen av gruppundantagsförordningen för motorfordon med ytterligare fem år är att bibehålla ett system som har gjort det lättare för företag inom fordonsindustrin att bedöma om deras avtal är förenliga med EU:s konkurrensregler, säger EU-kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager, som ansvarar för konkurrenspolitiken, i ett officiellt uttalande.

– Vi föreslår också riktade uppdateringar av våra riktlinjer så att de omfattar fordonsgenererade data, som är mycket viktiga för fordonsverkstäderna. Berörda parter uppmanas att lämna synpunkter, vilket kommer att hjälpa oss att färdigställa de regler som ska träda i kraft den 1 juni 2023, fortsätter Vestager sitt uttalande.

Varken SBF eller SFVF vill inte gå in i detalj avseende vilka områden från den svenska marknaden som de kommer att lämna synpunkter på till EU:s konkurrensdirektorat i det offentliga samrådet.